Ελεύθερη κυκλοφορία εφημερίδων και άλλων εντύπων

16. Η κυκλοφορία των εφημερίδων και άλλων εντύπων είναι ελεύθερη, δύναται δε να ενεργηθεί είτε απ' ευθείας από τον εκδότη τους είτε μέσω των κατά νόμον λειτουργούντων πρακτορείων και υποπρακτορείων τύπου, περιπτερούχων και εφημεριδοπωλών σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες διατάξεις του Μέρους αυτού.