Κυκλοφορία εφημερίδων και άλλων εντύπων από τον εκδότη

17. Ο εκδότης εφημερίδας ή άλλου εντύπου είναι ελεύθερος να διασφαλίσει την κυκλοφορία της εφημερίδας ή άλλου εντύπου με μέσα τα οποία ο ίδιος θα επιλέξει ως προσφορότερα για το σκοπό αυτό.