Ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία πρακτορείων και υποπρακτορείων τύπου

18.-(1) Για την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείου ή υποπρακτορείου τύπου απαιτείται άδεια που εκδίδεται από τον Υπουργό μετά από προηγούμενη γνώμη της Αρχής Τύπου.

(2) Η άδεια για ίδρυση και λειτουργία πρακτορείου ή υποπρακτορείου τύπου παρέχεται σε πολίτες της Δημοκρατίας ή σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε νομικά πρόσωπα που διοικούνται και ελέγχονται από πολίτες της Δημοκρατίας ή σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Πρακτορεία και υποπρακτορεία τύπου που λειτουργούν στη Δημοκρατία κατά την ημέρα που ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ δικαιούνται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για διάστημα έξι μηνών· μετά την παρέλευση των έξι μηνών απαγορεύεται να λειτουργήσουν, εκτός αν εξασφαλίσουν άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.