Ανάκληση της άδειας πρακτορείου ή υποπρακτορείων τύπου

19.-(1) Η άδεια λειτουργίας πρακτορείου ή υποπρακτορείου τύπου ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι παραβιάζει οποιαδήποτε από τις κατά τον παρόντα Νόμο υποχρεώσεις αυτού.

(2) Η άδεια ανακαλείται από τον Υπουργό, μετά από προηγούμενη γνώμη της Αρχής Τύπου.