Υποχρεώσεις πρακτορείων και υποπρακτορείων τύπου

20.-(1) Τα πρακτορεία και τα υποπρακτορεία τύπου έχουν υποχρέωση να δέχονται για διανομή και πώληση, με τους ίδιους για όλες τις εφημερίδες όρους, οποιαδήποτε εφημερίδα ανεξάρτητα από την πολιτική ή άλλη τοποθέτηση της και να διαθέτουν τις εφημερίδες που κυκλοφορούν μέσω τους χωρίς διάκριση και εύνοια υπέρ ορισμένων και σε βάρος άλλων.

(2) Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η συνομολόγηση ειδικών όρων προκειμένου μόνο για την πρακτόρευση και τη διανομή για πώληση εφημερίδων απογευματινών ή άλλων εφημερίδων που εκδίδονται έκτακτα και σε μη κανονικά διαστήματα, αν η με τους συνήθεις όρους πρακτόρευση τους παρουσιάζεται ασύμφορη για τα πρακτορεία ή υποπρακτορεία τύπου.

(3) Απαγορεύεται στα πρακτορεία και τα υποπρακτορεία τύπου να δέχονται για κυκλοφορία εφημερίδες που εκδίδονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντα Νόμου.

(4) Η διανομή των προς πώληση εφημερίδων από τα πρακτορεία τύπου γίνεται είτε στα κατά τόπους λειτουργούντα υποπρακτορεία τύπου είτε απ' ευθείας στους περιπτερούχους και εφημεριδοπώλες.

(5)Τα υποπρακτορεία τύπου έχουν υποχρέωση να δέχονται για διανομή και πώληση εφημερίδες τόσο από τα πρακτορεία τύπου όσο και από τους εκδότες τους.

(6) Η διανομή των προς πώληση εφημερίδων από τα υποπρακτορεία τύπου γίνεται στους περιπτερούχους και τους εφημεριδοπώλες της περιοχής, όπου κατά νόμον λειτουργεί το κάθε ένα υποπρακτορείο τύπου.