Καταχώρηση δηλώσεων και έκδοση αποδείξεων

12. Δήλωση που κατατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, 10 ή 11 του παρόντα Νόμου καταχωρίζεται την ίδια ημέρα στο Υπουργείο και εκδίδεται απόδειξη, στην οποία φαίνεται η ημερομηνία της κατάθεσης· η απόδειξη αυτή γίνεται δεκτή στο δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο του περιεχομένου της δήλωσης, στην οποία αναφέρεται.