Σημείωση
264 του Ν.132(Ι)/2002Έναρξη ισχύος

1. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 213(Ι)/2002], αρχίζει να ισχύει σε ημερομηνία που θα ορίσει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 213(Ι)/2002].