Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Τροποποιήσεως του περί Αεροπλοΐας Διατάγματος Νόμοι του 1989 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τροποποιήσεως του περί Αεροπλοίας Διατάγματος Νόμοι του 1989 και θα διαβάζονται μαζί με το περί Αεροπλοίας Διάταγμα του 1955 έως 1958.

Ερμηνεία

2. Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου-

"το Διάταγμα" σημαίνει το περί Αποικιακής Αεροπλοΐας Διάταγμα του 1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το περί Αποικιακής Αεροπλοΐας (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 1956, με τα δυο περί Αποικιακής Αεροπλοΐας (Τροποποιητικά) Διατάγματα του 1957 και με το περί Αποικιακής Αεροπλοΐας (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 1958, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν στη Δημοκρατία με βάση την παράγραφο 1 του Άρθρου 188 του Συντάγματος.

Τροποποίηση του Διατάγματος

3. Το Διάταγμα θα διαβάζεται, ερμηνεύεται και εφαρμόζεται ως αν οποιαδήποτε μνεία σ' αυτό του όρου "το περί Αποικιακής Αεροπλοΐας Διάταγμα" αντικαθίστατο με τον όρο "το περί Αεροπλοΐας Διάταγμα".

Περιορισμοί περί την εγγραφή αεροσκάφους στο κυπριακό νηολόγιο

4.-(1) Δεν επιτρέπεται να εγγραφεί στο κυπριακό νηολόγιο αεροσκάφος-

(α)Εφόσο δεν ανήκει εξ ολοκλήρου σε πρόσωπα νομιμοποιούμενα να κατέχουν κατά κυριότητα αεροσκάφος εγγεγραμμένο στο κυπριακό νηολόγιο, κατά τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο· ή

(β) εφόσο παραμένει εγγεγραμμένο σε αλλοδαπό νηολόγιο.

(2) Νομιμοποιούνται να κατέχουν κατά κυριότητα αεροσκάφος εγγεγραμμένο στο κυπριακό νηολόγιο τα ακόλουθα πρόσωπα-

(α) Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας· και

(β)νομικά πρόσωπα εφόσο συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις-

(i) η σύσταση και η λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, και

(ii) ο πρόεδρος και τα δύο τρίτα τουλάχιστο των μελών του διοικητικού συμβουλίου αυτών είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του εδαφίου (1), σε περίπτωση που ένα αεροσκάφος ναυλωθεί γυμνό, σε πρόσωπο νομιμοποιούμενο να κατέχει κατά κυριότητα αεροσκάφος εγγεγραμμένο στο κυπριακό νηολόγιο κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα αν το αεροσκάφος ανήκει κατά κυριότητα σε μη νομιμοποιούμενο κατά τα ανωτέρω πρόσωπο, ο Υπουργός έχει εξουσία να εγγράψει το αεροσκάφος στο κυπριακό νηολόγιο στο όνομα του ναυλωτή. Η εγγραφή ενεργείται κατ' αίτηση του ναυλωτή που παραθέτει στην προς τούτο αίτηση του, επιπρόσθετα από τα άλλα κατά νόμο απαιτούμενα στοιχεία, και στοιχεία σε ότι αφορά τη ναύλωση. Η εγγραφή στην προκείμενη περίπτωση διαρκεί εφόσο χρόνο διαρκεί το νομικό καθεστώς της ναύλωσης, στο πιστοποιητικό δε της εγγραφής αναγράφονται τα στοιχεία τόσο του κυρίου του αεροσκάφους όσο και του ναυλωτή.

(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού "ναύλωση γυμνού αεροσκάφους" σημαίνει τη ναύλωση με βάση την οποία ο ναυλωτής αποκτά, για το συμφωνημένο χρόνο, πλήρη έλεγχο και κατοχή επί του αεροσκάφους, έχει τη διεύθυνση και τη διαχείριση του αεροσκάφους, διορίζει και απολύει το πλήρωμα και ευθύνεται έναντι τρίτων ως εάν επρόκειτο περί του κυρίου του αεροσκάφους και γενικά, εφόσο διαρκεί η ναύλωση, υποκαθίσταται κατά πάντα στη θέση του κυρίου του αεροσκάφους, εκτός κατά το ότι στερείται το δικαίωμα προς πώληση ή υποθήκευση του αεροσκάφους.

(5) Σε περίπτωση που το αεροσκάφος έχει τη συνήθη του έδρα και περιοχή επιχειρήσεων στην αλλοδαπή, ο δε κύριος ή ο ναυλωτής αυτού δεν έχει ούτε τόπο διαμονής, ούτε την έδρα των επιχειρήσεων του στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο Υπουργός έχει εξουσία να απορρίψει την αίτηση προς εγγραφή του αεροσκάφους στο κυπριακό νηολόγιο ή, ανάλογα με την περίπτωση, να διατάξει τη διαγραφή του αεροσκάφους από το κυπριακό νηολόγιο, εφόσο κρίνει ότι υπό τις περιστάσεις, το αεροσκάφος όφειλε να εγγραφεί στο νηολόγιο άλλου κράτους.

(6) Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός έχει εξουσία να απορρίπτει αίτηση προς εγγραφή αεροσκάφους στο κυπριακό νηολόγιο εφόσο κρίνει την απόφαση αυτή δικαιολογημένη προς το δημόσιο συμφέρον.

Τροποποίηση του άρθρου 77 του Διατάγματος

5. Η παράγραφος (1) του άρθρου 77 του Διατάγματος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου ορισμού κατά την προσήκουσα αλφαβητική τάξη:

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

Αντικατάσταση του Παραρτήματος IV του Διατάγματος

6. Το Παράρτημα IV του Διατάγματος διαγράφεται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο Παράρτημα IV: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Αρθρο 67)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πιστοποιητικό Εγγραφής

1. Το δικαίωμα το πληρωτέο για την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής αεροσκάφους ορίζεται με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Όταν το μέγιστο ολικό βάρος του αεροσκάφους-

(α) Δεν υπερβαίνει τα 1,500 κιλά για μονοκινητήρια αεροσκάφη μόνο  £20

(β) Δεν υπερβαίνει τα 2,750 κιλά  £55

(γ) Υπερβαίνει τα 2,750 κιλά αλλά όχι τα 5,750 κιλά  £83

(δ) Υπερβαίνει τα 5,750 κιλά αλλά όχι τα 13,500 κιλά  £110

(ε) Υπερβαίνει τα 13,500 κιλά αλλά όχι τα 45,000 κιλά  £275

(στ)Υπερβαίνει τα 45,000 κιλά   £550

Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής η φράση "μέγιστο ολικό βάρος" σημαίνει το μέγιστο ολικό βάρος το επιτρεπόμενο από το ισχύον πιστοποιητικό αεροπλοϊμότητας του αεροσκάφους ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό σε ισχύ, το επιτρεπόμενο από το τελευταίο έγκυρο πιστοποιητικό αεροπλοϊμότητας του αεροσκάφους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φράση αυτή σημαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ολικό βάρος του πρωτότυπου ή τροποποίησης αυτού, τις προδιαγραφές του οποίου, κατά τη γνώμη του Υπουργού, ικανοποιεί το αεροσκάφος.

Ειδική Άδεια Πτήσεως Αεροσκάφους χωρίς Πιστοποιητικό Αεροπλοϊμότητας

2. Τα δικαιώματα, τα πληρωτέα αναφορικά με αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας πτήσης με βάση την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (2)(β) του άρθρου 11 του παρόντος Διατάγματος, ορίζονται ως ακολούθως:

(α) Για κάθε έρευνα που απαιτείται σχετικά με την αίτηση καταβάλλεται δικαίωμα ίσο με τα έξοδα διεξαγωγής της έρευνας. Το δικαίωμα αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 20 σεντ ανά κιλό του μέγιστου ολικού βάρους του αεροσκάφους, για κάθε έτος ή μέρος του έτους της συνολικής χρονικής περιόδου που θα απαιτηθεί για την έρευνα.

(β) Για την έκδοση της ειδικής άδειας καταβάλλεται δικαίωμα £5-

Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής η φράση "μέγιστο ολικό βάρος" σημαίνει το μέγιστο ολικό βάρος που αναγράφεται στην αίτηση για έκδοση της άδειας.

Πιστοποιητικό Αεροπλοϊμότητας

3. Σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικού αεροπλοϊμότητας αεροσκάφους καταβάλλεται, για τις απαιτούμενες έρευνες σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Διατάγματος (με εξαίρεση την έρευνα για τη μηχανή του αεροσκάφους), δικαίωμα ίσο με τα έξοδα διεξαγωγής των ερευνών. Το δικαίωμα αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 20 σεντ ανά κιλό του μέγιστου ολικού βάρους του αεροσκάφους, για κάθε έτος ή μέρος έτους της συνολικής χρονικής περιόδου που θα απαιτηθεί για την έρευνα:

Νοείται ότι-

(1) Στην περίπτωση αεροσκάφους το οποίο, κατά τη γνώμη του Υπουργού, ικανοποιεί τις προδιαγραφές του πρωτότυπου αεροσκάφους, το πληρωτέο δικαίωμα ορίζεται με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

(α) Για ανεμόπτερο του οποίου το μέγιστο ολικό βάρος δεν υπερβαίνει τα 1,000 κιλά £5

(β) Για ανεμόπτερο του οποίου το μέγιστο ολικό βάρος υπερβαίνει τα 1,000 κιλά £8

(γ) Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το δικαίωμα ορίζεται ως ακολούθως:

(ι) Όταν το μέγιστο ολικό βάρος δεν υπερβαίνει τα 3,000 κιλά £11

(ii) Όταν το μέγιστο ολικό βάρος υπερβαίνει τα 3,000 κιλά αλλ' όχι τα 5,000 κιλά £17

(iii) Όταν το μέγιστο ολικό βάρος υπερβαίνει τα 5,000 κιλά για τα πρώτα 5,000 κιλά £17

Για κάθε επιπρόσθετη εκατοντάδα (100 κιλά) ή κλάσμα αυτής £5

(2) Στην περίπτωση αεροσκάφους το οποίο, κατά τη γνώμη του Υπουργού, αποτελεί τροποποίηση πρωτότυπου αεροσκάφους, το δικαίωμα δε θα είναι κατώτερο εκείνου που θα οφείλετο αν εφαρμοζόταν η παράγραφος (1) της επιφύλαξης αυτής.

(3) Σε περίπτωση που οι απαιτούμενες έρευνες για την έκδοση πιστοποιητικού αεροπλοϊμότητας αεροσκάφους διεξάγονται από αλλοδαπή Αρχή που ενεργεί με εξουσιοδότηση του Υπουργού, το πληρωτέο στην περίπτωση του αεροσκάφους αυτού δικαίωμα θα συμποσούται προς το εκάστοτε καταβαλλόμενο στην αλλοδαπή Αρχή δικαίωμα προσαυξημένο κατά δέκα επί τοις εκατόν (10%).

Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής, η φράση "το μέγιστο ολικό βάρος" σημαίνει το μέγιστο ολικό βάρος που αναγράφεται στην αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Έγκριση Κινητήρα

4. Τα δικαιώματα τα πληρωτέα αναφορικά με αίτηση για έγκριση κινητήρα, είτε αυτή υποβάλλεται με την έκδοση ή την ανανέωση πιστοποιητικού αεροπλοϊμότητας είτε σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο από τους σκοπούς της παραγράφου (1) του άρθρου 12 του παρόντος Διατάγματος (περιλαμβανόμενων οποιωνδήποτε ερευνών που θα απαιτηθούν για το σκοπό αυτό) ορίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

(α) Όταν η απόδοση ισχύος του κινητήρα, όπως καθορίζεται από τον Υπουργό-

(i) Δεν υπερβαίνει τα 500 Β.Η.Ρ. ή τα 567 κιλά αεριώθησης  £6

(ii) Υπερβαίνει τα 500 Β.Η.Ρ. ή τα 567 κιλά αεριώθησης αλλ' όχι τα 1000 Β.Η.Ρ. ή τα 1,134 κιλά αεριώθησης  £11

(iii) Υπερβαίνει τα 1000 Β.Η.Ρ. ή τα 1,134 κιλά αεριώθησης, αλλ' όχι τα 2,000 Β.Η.Ρ. ή τα 2,268 κιλά αεριώθησης  £17

(β) Όταν η απόδοση ισχύος του κινητήρα, όπως καθορίζεται ανωτέρω, υπερβαίνει τα 2,000 Β.Η.Ρ. ή τα 2,268 κιλά αεριώθησης-

(ι) για τα πρώτα 2,000 Β.Η.Ρ. ή τα 2,268 κιλά αεριώθησης  £17

(ιι) για κάθε επιπρόσθετη εκατοντάδα (100 Β.Η.Ρ) ή για κάθε 113 κιλά αεριώθησης  £0.55

Ανανέωση Πιστοποιητικού Αεροπλοϊμότητας

5. Όταν υποβάλλεται αίτηση για ανανέωση πιστοποιητικού αεροπλοϊμότητας σύμφωνα με την παράγραφο (6) του άρθρου 12 του παρόντος Διατάγματος, το πληρωτέο δικαίωμα (συμπεριλαμβανόμενων οποιωνδήποτε ερευνών που σχετίζονται με την αίτηση) ορίζεται σε £4 όταν πρόκειται για ανεμόπτερο του οποίου το επιτρεπόμενο μέγιστο ολικό βάρος δεν υπερβαίνει τα 1000 κιλά.

Σε κάθε άλλη περίπτωση το δικαίωμα ορίζεται ως ακολούθως:

(α) Όταν το επιτρεπόμενο μέγιστο ολικό βάρος του αεροσκάφους δεν υπερβαίνει τα 1000 κιλά  £10

(β) Όταν το εγκεκριμένο μέγιστο ολικό βάρος του αεροσκάφους υπερβαίνει τα 1000 κιλά-

(ι) για τα πρώτα 1,000 £10

(ii) για κάθε επιπρόσθετα 500 κιλά ή μέρος αυτών  £10

(γ) Σε περίπτωση που οι απαιτούμενες έρευνες για την έκδοση πιστοποιητικού αεροπλοϊμότητας αεροσκάφους διεξάγονται από αλλοδαπή Αρχή που ενεργεί με εξουσιοδότηση του Υπουργού, το πληρωτέο στην περίπτωση του αεροσκάφους αυτού δικαίωμα θα συμποσούται προς το εκάστοτε καταβαλλόμενο στην αλλοδαπή Αρχή δικαίωμα προσαυξημένο κατά δέκα επί τοις εκατόν (10%):

Νοείται ότι, προκειμένου περί αεροσκάφους κατηγορίας για όλους τους σκοπούς εκτός των δημόσιων μεταφορών ή εναέριων εργασιών, του οποίου το επιτρεπόμενο μέγιστο ολικό βάρος υπερβαίνει τα 2,000 κιλά, το πληρωτέο δικαίωμα ορίζεται σε £17.

Επικύρωση και Ανανέωση Επικύρωσης Πιστοποιητικού Αεροπλοϊμότητας

6. Το πληρωτέο δικαίωμα αναφορικά με αίτηση-

(1) Για έκδοση επικύρωσης πιστοποιητικού αεροπλοϊμότητας αεροσκάφους σύμφωνα με την παράγραφο (5) του άρθρου 12 του παρόντος Διατάγματος (περιλαμβανόμενων οποιωνδήποτε ερευνών σχετικά με την αίτηση) ορίζεται το ίδιο με εκείνο που προνοείται για την έκδοση πιστοποιητικού σεροπλοϊμότητας του αεροσκάφους σύμφωνα με την παράγραφο (3) του παρόντος Παραρτήματος.

(2) Για ανανέωση επικύρωσης πιστοποιητικού αεροπλοϊμότητας αεροσκάφους σύμφωνα με την παράγραφο (6) του άρθρου 12 του παρόντος Διατάγματος ορίζεται το ίδιο με εκείνο που προνοείται για την ανανέωση πιστοποιητικού αεροπλοϊμότητας σύμφωνα με την παράγραφο (5) του παρόντος Παραρτήματος.

(3) Για έκδοση νέου πιστοποιητικού αεροπλοϊμότητας αεροσκάφους σύμφωνα με την παράγραφο (6) του άρθρου 12 του παρόντος Διατάγματος ορίζεται το ίδιο με εκείνο που προνοείται για την έκδοση πιστοποιητικού αεροπλοϊμότητας σύμφωνα με την παράγραφο (3) του παρόντος Παραρτήματος.

Έγκριση Προσώπων και Οίκων

7. Το πληρωτέο δικαίωμα από οποιοδήποτε Πρόσωπο ή Οίκο για τη διεξαγωγή έρευνας που αφορά τις οργανωμένες υπηρεσίες του για τους σκοπούς της παραγράφου (2) του άρθρου 12 και της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (3) του άρθρου 14 του παρόντος Διατάγματος, ορίζεται σε £55 το χρόνο για κάθε κλάδο των υπηρεσιών που επιθεωρείται χωριστά.

Έγκριση Αεροσκαφών και Εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων τροποποιήσεων επισκευών κλπ. (εκτός από κινητήρες και ραδιοσυσκευές)

8. Το δικαίωμα το πληρωτέο αναφορικά με αίτηση έγκρισης που αφορά σε οποιαδήποτε απαίτηση της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (3) του άρθρου 14 του παρόντος Διατάγματος (εκτός από αίτηση για έγκριση κινητήρα ή ραδιοσυσκευής) ορίζεται σε ποσό ίσο με τα έξοδα διεξαγωγής της έρευνας που θεωρείται αναγκαία για το σκοπό αυτό, το οποίο όμως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις £1,000 για κάθε έτος ή μέρος έτους της περιόδου που απαιτείται για την έρευνα.

Έγκριση του τύπου κλπ. της ραδιοσυσκευής

9. Το δικαίωμα το πληρωτέο αναφορικά με αίτηση για έγκριση ραδιοσυσκευής ή για έγκριση του τρόπου εγκατάστασης της ή για οποιαδήποτε τροποποίηση ή για τον τρόπο εγκατάστασης της για σκοπούς της παραγράφου (2) του άρθρου 34 του παρόντος Διατάγματος, ορίζεται σε ποσό ίσο με τα έξοδα διεξαγωγής των ερευνών που θεωρούνται αναγκαίες για το σκοπό αυτό. Το ποσό αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις £1,000 για κάθε έτος ή μέρος του έτους της περιόδου που απαιτείται για τις έρευνες.

Άδεια Μηχανικού Συντήρησης Αεροσκαφών

10. Τα πληρωτέα δικαιώματα για άδεια μηχανικού συντήρησης αεροσκαφών με βάση το άρθρο 15 του παρόντος Διατάγματος ορίζονται ως ακολούθως:

Για έκδοση άδειας £10

Για επέκταση της ειδικότητας που αναγράφεται στην άδεια £5

Πα ανανέωση άδειας-

(ι) αν δεν απαιτείται από τον αιτητή να επιτύχει σε εξετάσεις £3

(ii) αν απαιτείται από τον αιτητή να επιτύχει σε εξετάσεις  £5:

Νοείται ότι τα δικαιώματα που ορίζονται ανωτέρω θα καλύπτουν μόνο μια εξέταση, στις περιπτώσεις που απαιτείται εξέταση. Αν απαιτηθεί επιπρόσθετη εξέταση, το πληρωτέο δικαίωμα για τέτοια επιπρόσθετη εξέταση ορίζεται σε £3.

Άδεια Πληρώματος Πτήσεως και ειδικότητες που περιλαμβάνονται στις άδειες (Άρθρα 21 και 23 του παρόντος Διατάγματος)

11.-(1) Με την αίτηση για χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οφείλονται δικαιώματα που ορίζονται ως ακολούθως:

(α) Επαγγελματία χειριστή αεροσκάφους £20

(β) Αεροναυτίλου, ιπτάμενου μηχανικού, ιπτάμενου χειριστή ραδιοτηλεγραφίας ή χειριστή ειδικού αεροσκάφους £15

(γ)(ι) Ιπτάμενου χειριστή ραδιοτηλεφωνίας, ανεξάρτητα αν η άδεια είναι γενική ή περιορισμένη (εκτός αν ο αιτητής είναι κάτοχος άδειας χειριστή αεροσ κάφους, αεροναυτίλου, ιπτάμενου μηχανικού ή ιπτάμενου χειριστή ραδιοτηλεγραφίας  £5

(ii) Μαθητευόμενου χειριστή αεροσκάφους  £5

(δ)(i)Ιπτάμενου χειριστή ραδιοτηλεγραφίας (περιορισμένη άδεια)  £8

(ii) Ιπτάμενου χειριστή ραδιοτηλεφωνίας (περιορισμένη άδεια)  £3

(2) Τα δικαιώματα τα πληρωτέα αναφορικά με εξετάσεις που μπορεί να απαιτηθούν πριν από την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση οποιασδήποτε από τις άδειες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) ή τη συμπερίληψη ή την ανανέωση ειδικότητας σε τέτοιες άδειες ορίζονται ως ακολούθως:

(α) Για γενική εξέταση στη θεωρία αεροσκάφους—

(ι) πλήρης εξέταση £10

(ii) μερική εξέταση £5

(β) Για εξέταση στην απόδοση αεροσκάφους £10

(γ) Για τεχνική εξέταση για τη συμπερίληψη στην άδεια ειδικότητας για ένα μόνο τύπο αεροσκάφους ή για την επέκταση αυτής της ειδικότητας, ώστε να περιλάβει οποιοδήποτε τύπο αεροσκάφους-

(i) αν το μέγιστο ολικό βάρος του αεροσκάφους δεν υπερβαίνει τα 5,733 κιλά £7

(ii) αν το μέγιστο ολικό βάρος του αεροσκάφους υπερβαίνει τα 5,733 κιλά  £15

(δ) Για εξέταση στη ραδιοτηλεφωνία, που θα αποτελείται από όχι περισσότερα από δύο μέρη, για κάθε μέρος της εξέτασης £3

(ε) Για εξέταση στον κώδικα "Μορς" £3

(στ)για πρακτική πτητική εξέταση για τη συμπερίληψη ειδικότητας εκπαιδευτή πτήσης ή ειδικότητας βοη θού εκπαιδευτή πτήσης στην άδεια χειριστή αερο σκάφους ή για την ανανέωση τέτοιας ειδικότητας £10

(ζ) Για κάθε άλλη πρακτική πτητική εξέταση κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας £10

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής-

Άδεια επαγγελματία χειριστή αεροσκάφους" σημαίνει άδεια μιας οποιασδήποτε από τις πιο κάτω κατηγορίες:

(α) Άδεια χειριστή εμπορικού αεροσκάφους·

(β) άδεια ανώτερου χειριστή εμπορικού αεροσκάφους·

(γ) άδεια χειριστή αεροσκάφους σε εναέριες γραμμές·

(δ) άδεια χειριστή εμπορικών ελικόπτερων και γυροπλάνου·

(ε) άδεια χειριστή ελικόπτερου και γυροπλάνου σε εναέριες γραμμές·

(στ)άδεια χειριστή εμπορικού αερόστατου·

(ζ) άδεια χειριστή εμπορικού αερόπλοιου·

(η) άδεια χειριστή εμπορικού ανεμόπτερου.

"Άδεια χειριστή ιδιωτικού αεροσκάφους" σημαίνει άδεια μιας από τις πιο κάτω κατηγορίες:

(α) Άδεια χειριστή ιδιωτικού αεροσκάφους·

(β) άδεια χειριστή ιδιωτικού ελικόπτερου και γυροπλάνου·

(γ) άδεια χειριστή ιδιωτικού αερόστατου και αερόπλοιου.

"Μέγιστο ολικό βάρος" σε σχέση προς αεροσκάφος έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην παράγραφο 1 του παρόντος Παραρτήματος.

Επίσημη Ιατρική Εξέταση

12. Τα δικαιώματα τα πληρωτέα για επίσημη ιατρική εξέταση στις περιπτώσεις που απαιτείται, ορίζονται ως ακολούθως:

(α) Αναφορικά με έκδοση ή ανανέωση άδειας μέλους του πληρώματος πτήσης αεροσκάφους ή κατά τη διάρκεια της άδειας (συμπεριλαμβανόμενης άδειας μαθητευόμενου χειριστή αεροσκάφους) £15

(β) Αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο σκοπό προβλεπό μενο στο παρόν Διάταγμα ή τους με βάση αυτό εκδι δόμενους Κανονισμούς £5

Άδειες Αεροδρομίων

(Άρθρα 51 και 67 του παρόντος Διατάγματος)

13. Τηρουμένων των Διατάξεων της παραγράφου αυτής, τα πληρωτέα αναφορικά με άδειες αεροδρομίων δικαιώματα ορίζονται ως ακολούθως:

(α) Για επιθεώρηση αεροδρομίου, που δεν ακολουθείται από χορήγηση ή ανανέωση άδειας £11

(β) Για χορήγηση άδειας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 3 ημέρες, περιλαμβανομένης και επιθεώρησης του αεροδρομίου £14

(γ) Για χορήγηση ή ανανέωση άδειας για περίοδο που υπερβαίνει τις τρεις ημέρες, περιλαμβανόμενης και τυχόν αναγκαίας επιθεώρησης του αεροδρομίου:

Προκειμένου περί αεροδρομίου που έχει δυνατότητα να δεχθεί αεροσκάφη το μέγιστο ολικό βάρος των οποίων-

(i) δεν υπερβαίνει τα 3,000 κιλά £11

(ii) υπερβαίνει τα 3,000 κιλά αλλ" όχι τα 7,500 κιλά £28

(iii) υπερβαίνει τα 7,500 κιλά £55

(δ) Για τροποποίηση άδειας £6

ΓΙα τους σκοπούς της πιο πάνω υποπαραγράφου (γ) "μέγιστο ολικό βάρος" σε σχέση με αεροσκάφος έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην παράγραφο (1) του παρόντος Παραρτήματος.

Επικύρωση Άδειας

(Άρθρο 24 του παρόντος Διατάγματος)

14. Τα δικαιώματα τα πληρωτέα σε περίπτωση υποβολής αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού επικύρωσης άδειας με βάση το παρόν Διάταγμα, ορίζονται ως ακολούθως:

Για ιατρική εξέταση }

(αν απαιτείται) }

}                                                  Σε κάθε περίπτωση οφείλονται τα ίδια δικαιώματα που προβλέπονται

Για τεχνική εξέταση }

(αν απαιτείται) }

}                                             για τη χορήγηση άδειας που είναι ισοδύναμη με την αιτούμενη επικύρωση £2

για τη χορήγηση άδειας που είναι

Για πρακτική πτητική εξέταση }

ισοδύναμη με την αιτούμενη επικύρωση

(αν απαιτείται) }

Για το πιστοποιητικό επικύρωσης

 

Αντίγραφα Εγγράφων

15. Το δικαίωμα το πληρωτέο για την έκδοση αντιγράφου ή την αντικατάσταση εγγράφου που εκδόθηκε με βάση το παρόν Διάταγμα ή των με βάση αυτό εκδιδόμενων Κανονισμών ορίζεται σε £2:

Νοείται ότι για αντίγραφο ή για αντικατάσταση του εγχειριδίου πτήσης ή του σχεδίου απόδοσης αεροσκάφους που σχετίζεται με το πιστοποιητικό αεροπλοϊμότητας, το πληρωτέο δικαίωμα ορίζεται σε ποσό ίσο με τα έξοδα ετοιμασίας του αντίγραφου ή της αντικατάστασης, ανάλογα με την περίπτωση, αλλά για τα δυο αυτά το οφειλόμενο δικαίωμα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις £22.

Σημείωση
263 του Ν.213(Ι)/2002Κατάργηση διατάξεων

1. Με την έναρξη ισχύος της καθεμιάς διατάξεως του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 213(Ι)/2002], συμπεριλαμβανομένης της δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 213(Ι)/2002] εκδιδόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας, καταργούνται οι παρομοίου περιεχομένου διατάξεις άλλων νόμων, συμπεριλαμβανομένης της δυνάμει των νόμων αυτών εκδιδόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας. Καταργούνται ιδίως-

- ο περί Αεροδρομίων Νόμος μαζί με τον περί Αεροδρομίων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2001,

- ο περί Αεροπλοίας Διάταγμα του 1955 εώς 1958 μαζί με τον περί Τροποποιήσεως του περί Αεροπλοίας Διατάγματος (Αρ. 2) Νόμο του 1989.

2. Οι καταργητικές διατάξεις του άρθρου 153 (εξαιρέσεις εκ του νόμου) παράγραφος 2, του άρθρου 154 (δυνητικές εξαιρέσεις) παράγραφος 4, του άρθρου 164 (αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής) παράγραφος 2, του άρθρου 258 (διεθνείς συμβάσεις και άλλοι νόμοι) παράγραφος 3 και του άρθρου 259 (εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο) παράγραφος 3 δεν θίγονται.

3. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, προγενέστερες διατάξεις παραμένουν εν ισχύι στον βαθμό που δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 213(Ι)/2002].

Σημείωση
264 του Ν.132(Ι)/2002Έναρξη ισχύος

1. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 213(Ι)/2002], αρχίζει να ισχύει σε ημερομηνία που θα ορίσει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 213(Ι)/2002].