Ερμηνεία

2. Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου-

"το Διάταγμα" σημαίνει το περί Αποικιακής Αεροπλοΐας Διάταγμα του 1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το περί Αποικιακής Αεροπλοΐας (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 1956, με τα δυο περί Αποικιακής Αεροπλοΐας (Τροποποιητικά) Διατάγματα του 1957 και με το περί Αποικιακής Αεροπλοΐας (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 1958, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν στη Δημοκρατία με βάση την παράγραφο 1 του Άρθρου 188 του Συντάγματος.