Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Τροποποιήσεως του περί Αεροπλοΐας Διατάγματος Νόμοι του 1989 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τροποποιήσεως του περί Αεροπλοίας Διατάγματος Νόμοι του 1989 και θα διαβάζονται μαζί με το περί Αεροπλοίας Διάταγμα του 1955 έως 1958.