Τροποποίηση του Διατάγματος

3. Το Διάταγμα θα διαβάζεται, ερμηνεύεται και εφαρμόζεται ως αν οποιαδήποτε μνεία σ' αυτό του όρου "το περί Αποικιακής Αεροπλοΐας Διάταγμα" αντικαθίστατο με τον όρο "το περί Αεροπλοΐας Διάταγμα".