Περιορισμοί περί την εγγραφή αεροσκάφους στο κυπριακό νηολόγιο

4.-(1) Δεν επιτρέπεται να εγγραφεί στο κυπριακό νηολόγιο αεροσκάφος-

(α)Εφόσο δεν ανήκει εξ ολοκλήρου σε πρόσωπα νομιμοποιούμενα να κατέχουν κατά κυριότητα αεροσκάφος εγγεγραμμένο στο κυπριακό νηολόγιο, κατά τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο· ή

(β) εφόσο παραμένει εγγεγραμμένο σε αλλοδαπό νηολόγιο.

(2) Νομιμοποιούνται να κατέχουν κατά κυριότητα αεροσκάφος εγγεγραμμένο στο κυπριακό νηολόγιο τα ακόλουθα πρόσωπα-

(α) Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας· και

(β)νομικά πρόσωπα εφόσο συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις-

(i) η σύσταση και η λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, και

(ii) ο πρόεδρος και τα δύο τρίτα τουλάχιστο των μελών του διοικητικού συμβουλίου αυτών είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του εδαφίου (1), σε περίπτωση που ένα αεροσκάφος ναυλωθεί γυμνό, σε πρόσωπο νομιμοποιούμενο να κατέχει κατά κυριότητα αεροσκάφος εγγεγραμμένο στο κυπριακό νηολόγιο κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα αν το αεροσκάφος ανήκει κατά κυριότητα σε μη νομιμοποιούμενο κατά τα ανωτέρω πρόσωπο, ο Υπουργός έχει εξουσία να εγγράψει το αεροσκάφος στο κυπριακό νηολόγιο στο όνομα του ναυλωτή. Η εγγραφή ενεργείται κατ' αίτηση του ναυλωτή που παραθέτει στην προς τούτο αίτηση του, επιπρόσθετα από τα άλλα κατά νόμο απαιτούμενα στοιχεία, και στοιχεία σε ότι αφορά τη ναύλωση. Η εγγραφή στην προκείμενη περίπτωση διαρκεί εφόσο χρόνο διαρκεί το νομικό καθεστώς της ναύλωσης, στο πιστοποιητικό δε της εγγραφής αναγράφονται τα στοιχεία τόσο του κυρίου του αεροσκάφους όσο και του ναυλωτή.

(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού "ναύλωση γυμνού αεροσκάφους" σημαίνει τη ναύλωση με βάση την οποία ο ναυλωτής αποκτά, για το συμφωνημένο χρόνο, πλήρη έλεγχο και κατοχή επί του αεροσκάφους, έχει τη διεύθυνση και τη διαχείριση του αεροσκάφους, διορίζει και απολύει το πλήρωμα και ευθύνεται έναντι τρίτων ως εάν επρόκειτο περί του κυρίου του αεροσκάφους και γενικά, εφόσο διαρκεί η ναύλωση, υποκαθίσταται κατά πάντα στη θέση του κυρίου του αεροσκάφους, εκτός κατά το ότι στερείται το δικαίωμα προς πώληση ή υποθήκευση του αεροσκάφους.

(5) Σε περίπτωση που το αεροσκάφος έχει τη συνήθη του έδρα και περιοχή επιχειρήσεων στην αλλοδαπή, ο δε κύριος ή ο ναυλωτής αυτού δεν έχει ούτε τόπο διαμονής, ούτε την έδρα των επιχειρήσεων του στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο Υπουργός έχει εξουσία να απορρίψει την αίτηση προς εγγραφή του αεροσκάφους στο κυπριακό νηολόγιο ή, ανάλογα με την περίπτωση, να διατάξει τη διαγραφή του αεροσκάφους από το κυπριακό νηολόγιο, εφόσο κρίνει ότι υπό τις περιστάσεις, το αεροσκάφος όφειλε να εγγραφεί στο νηολόγιο άλλου κράτους.

(6) Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός έχει εξουσία να απορρίπτει αίτηση προς εγγραφή αεροσκάφους στο κυπριακό νηολόγιο εφόσο κρίνει την απόφαση αυτή δικαιολογημένη προς το δημόσιο συμφέρον.