Σημείωση
263 του Ν.213(Ι)/2002Κατάργηση διατάξεων

1. Με την έναρξη ισχύος της καθεμιάς διατάξεως του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 213(Ι)/2002], συμπεριλαμβανομένης της δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 213(Ι)/2002] εκδιδόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας, καταργούνται οι παρομοίου περιεχομένου διατάξεις άλλων νόμων, συμπεριλαμβανομένης της δυνάμει των νόμων αυτών εκδιδόμενης δευτερογενούς νομοθεσίας. Καταργούνται ιδίως-

- ο περί Αεροδρομίων Νόμος μαζί με τον περί Αεροδρομίων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2001,

- ο περί Αεροπλοίας Διάταγμα του 1955 εώς 1958 μαζί με τον περί Τροποποιήσεως του περί Αεροπλοίας Διατάγματος (Αρ. 2) Νόμο του 1989.

2. Οι καταργητικές διατάξεις του άρθρου 153 (εξαιρέσεις εκ του νόμου) παράγραφος 2, του άρθρου 154 (δυνητικές εξαιρέσεις) παράγραφος 4, του άρθρου 164 (αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής) παράγραφος 2, του άρθρου 258 (διεθνείς συμβάσεις και άλλοι νόμοι) παράγραφος 3 και του άρθρου 259 (εξουσιοδοτήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο) παράγραφος 3 δεν θίγονται.

3. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, προγενέστερες διατάξεις παραμένουν εν ισχύι στον βαθμό που δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 213(Ι)/2002].