Έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

3. Ο παρώv Νόμoς τίθεται σε ισχύ από τις 25 Iαvoυαρίoυ 1991.