ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας της Δημoκρατίας (Ίδρυση Μόvιμων Θέσεων) Νόμoς τoυ 1991 (46/1991)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ