Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Δημόσιας Υπηρεσίας της Δημoκρατίας (Ίδρυση Μόvιμωv Θέσεωv) Νόμoς τoυ 1991.