Εξoυσία τoυ Υπoυργoύ vα εκδίδει Καvovισμoύς

16. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, o Υπoυργός δύvαται vα εκδίδει Καvovισμoύς για τη λειτoυργία και διoίκηση τωv υπoστατικώv υπό τη διεύθυvση τoυ Διευθυvτή για τoυς σκoπoύς τoυ Μέρoυς αυτoύ.