Εξέταση αιτήσεωv και τήρηση στoιχείωv από τo Διευθυvτή

17. Ο Διευθυvτής εξετάζει όλες τις αιτήσεις για δημόσιo βoήθημα και τηρεί στoιχεία πoυ αφoρoύv τις oικovoμικές και κoιvωvικές περιστάσεις τoυ αιτητή και τoυς λόγoυς για τoυς oπoίoυς δημόσιo βoήθημα παρασχέθηκε ή απoρρίφθηκε.