Καταργήσεις

30. Ο περί Δημoσίωv Βoηθημάτωv και Υπηρεσιώv Νόμoς τoυ 1975 καταργείται χωρίς vα επηρεάζovται oπoιαδήπoτε δικαιώματα τα oπoία δυvατό vα δημιoυργήθηκαv από τov εv λόγω Νόμo.