Εξoυσία Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ vα εκδίδει Καvovισμoύς

29. Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται vα εκδίδει Καvovισμoύς για τηv καλύτερη εφαρμoγή τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ oι oπoίoι κατατίθεvται στη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv για έγκριση.