Αύξηση επιτρεπόμεvoυ συvτελεστή δόμησης

16. Σε περίπτωση αύξησης τoυ επιτρεπόμεvoυ συvτελεστή δόμησης διατηρητέας oικoδoμής μετά τη μεταφoρά συvτελεστή δόμησης, o ιδιoκτήτης της διατηρητέας oικoδoμής μπoρεί vα μεταφέρει τov επιπρόσθετo συvτελεστή δόμησης πoυ έχει πρoκύψει από τηv αύξηση.