Εξουσίες Δικαστηρίου

11Α.(1) Επίτροπος δύναται να καταχωρήσει αίτηση στο Δικαστήριο για οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο που θα πρέπει να ενεργήσει σχετικά με οποιοδήποτε θέμα, το οποίο αφορά διεθνές εμπίστευμα και το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει οποιοδήποτε διάταγμα, όπως σχετικά προβλέπεται στο εδάφιο (2):

Νοείται ότι, η αίτηση για οδηγίες απευθύνεται σε πρόεδρο επαρχιακού δικαστηρίου.

(2) Το Δικαστήριο δύναται-

(α) να εκδώσει διάταγμα που αφορά:-

(i) την εκτέλεση ή τη διαχείριση οποιουδήποτε εμπιστεύματος,

(ii) τον επίτροπο ή τον προστάτη οποιουδήποτε διεθνούς εμπιστεύματος, περιλαμβανομένου διατάγματος σχετικά με την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, διακριτικής ευχέρειας ή καθήκοντος του επιτρόπου ή του προστάτη, το διορισμό ή την παύση επιτρόπου ή προστάτη, την αμοιβή του επιτρόπου  ή  του  προστάτη,  την  υποβολή των λογαριασμών, τη διαγωγή του επιτρόπου ή του προστάτη, πληρωμές στο Δικαστήριο είτε άλλως πως,

(ϊii) το δικαιούχο ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει οποιαδήποτε σχέση με το εμπίστευμα, ή

(iν) το διορισμό ή την παύση του επιθεωρητή εφαρμογής εμπιστεύματος σχετικά με οποιουσδήποτε μη κερδοσκοπικής φύσεως σκοπούς  εμπιστεύματος·

(β) να εκδώσει απόφαση ή να προβεί σε δήλωση αναφορικά με την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα εμπιστεύματος·

(γ) να ακυρώσει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε διάταγμα ή δήλωση βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή να εκδώσει οποιοδήποτε νέο ή επακόλουθο ή περαιτέρω διάταγμα  ή απόφαση.

(3)(α) Αίτηση προς το Δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος ή απόφασης σύμφωνα με το  εδάφιο (2) δύναται να γίνει από επίτροπο, δικαιούχο ή προστάτη και με την άδεια του Δικαστηρίου απʼ οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο˙

(β) Αίτηση προς το δικαστήριο για την έκδοση  διατάγματος ή απόφασης σύμφωνα με το εδάφιο (2), μπορεί να υποβληθεί από τον επίτροπο, τον εμπιστευματοπάροχο ή τους προσωπικούς του   αντιπροσώπους ή από τον επιθεωρητή εφαρμογής εμπιστεύματος και με την άδεια του δικαστηρίου απʼ οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

(4) Σε περίπτωση που το Δικαστήριο εκδίδει διάταγμα για το διορισμό επιτρόπου δύναται να επιβάλει όρους που το ίδιο κρίνει σκόπιμο, περιλαμβανομένων όρων σχετικών με την παραχώρηση (vesting)  της περιουσίας του εμπιστεύματος.

(5) Τηρουμένου διατάγματος του Δικαστηρίου, επίτροπος, προστάτης ή επιθεωρητής εφαρμογής εμπιστεύματος που διορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο έχει τις ίδιες εξουσίες, διακριτική ευχέρεια και καθήκοντα και  δύναται να ενεργεί με τέτοιο τρόπο ως εάν τέτοιος  επίτροπος, προστάτης ή  επιθεωρητής εφαρμογής εμπιστεύματος, είχε διοριστεί εξ αρχής ως επίτροπος, προστάτης ή επιθεωρητής εφαρμογής εμπιστεύματος, αναλόγως της περιπτώσεως.