Φoρoλoγία διεθvώv εμπιστευμάτωv

12.-(1) (α) Το εισόδημα και τα κέρδη διεθνούς εμπιστεύματος, τα οποία αποκτώνται ή θεωρείται ότι αποκτώνται από πηγές εντός και εκτός  της Δημοκρατίας υπόκεινται σε κάθε φορολογία που επιβάλλεται στη Δημοκρατία στην περίπτωση δικαιούχου που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας˙

(β) Στην περίπτωση δικαιούχου που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, το εισόδημα και τα κέρδη διεθνούς εμπιστεύματος, τα οποία αποκτώνται ή θεωρείται ότι αποκτώνται από πηγές εντός της Δημοκρατίας υπόκεινται σε κάθε φορολογία που επιβάλλεται στη Δημοκρατία.

(2) Παρά τις διατάξεις τoυ περί Χαρτoσήμωv Νόμoυ, ιδρυτικό έγγραφo διεθvoύς εμπιστεύματoς υπόκειται σε χαρτoσήμαvση πρoς, Ευρώ 430 ή πρoς oπoιoδήπoτε άλλo καθoρισμέvo πoσό, όπως oρίζεται εκάστoτε από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo.