Αρχές επιλογής εφαρμοστέου δικαίου

12Α.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1Α) του άρθρου 3, το εμπίστευμα διέπεται από το δίκαιο, το οποίο επιλέγεται από τον εμπιστευματοπάροχο:

Νοείται ότι η επιλογή πρέπει να είναι ρητή ή να εξυπακούεται από τους όρους του εγγράφου που δημιουργεί ή που τεκμηριώνει το εμπίστευμα, το οποίο ερμηνεύεται, εφόσον θεωρείται αναγκαίο, υπό το φως των περιστάσεων της κάθε υπόθεσης.

(2) Η ρητή ή εξυπακουόμενη επιλογή του δικαίου της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (1) είναι έγκυρη, αποτελεσματική και τελεσίδικη, ανεξαρτήτως περιστάσεων.

(3) Όταν το δίκαιο που επιλέγεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν προβλέπει για εμπιστεύματα ή για την συγκεκριμένη κατηγορία του εμπιστεύματος που αφορά, η επιλογή δεν έχει ισχύ και εφαρμόζεται το δίκαιο, για το οποίο γίνεται πρόβλεψη στο εδάφιο (4).

(4) Όπου δεν έχει γίνει επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, το εμπίστευμα διέπεται από το δίκαιο, με το οποίο έχει τη στενότερη σχέση:

Νοείται ότι για σκοπούς καθορισμού του δικαίου προς το οποίο το εμπίστευμα θεωρείται ότι έχει την στενότερη σχέση λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:-

(α) το κράτος, στο οποίο διεξάγεται η διαχείριση του εμπιστεύματος όπως καθορίζεται από τον εμπιστευματοπάροχο·

(β) το κράτος στο οποίο βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία του εμπιστεύματος·

(γ) το κράτος της κατοικίας του επιτρόπου·

(δ) οι σκοποί του εμπιστεύματος και τα κράτη   όπου αυτοί πρέπει να υλοποιηθούν.

(5) Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το εδάφιο (4) και όπου σύμφωνα με αυτό καθορίζεται ότι το δίκαιο με τη στενότερη σχέση είναι το δίκαιο της Δημοκρατίας, η εφαρμογή του δικαίου της Δημοκρατίας είναι έγκυρη, αποτελεσματική και τελεσίδικη, ανεξαρτήτως άλλων περιστάσεων.