Ρήτρα επιλογής δικαίου

12Γ. Στα διεθνή εμπιστεύματα που περιλαμβάνουν ρήτρα επιλογής υπέρ του Κυπριακού δικαίου, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων περί των κανόνων σύγκρουσης νόμων που ισχύουν στη Δημοκρατία και αποτελούν θεμελιώδη κανόνα, η τήρηση του οποίου αποτελεί ζήτημα δημόσιας τάξης.