Εμπιστεύματα αλλοδαπού δικαίου

12Δ.(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2), αλλοδαπό εμπίστευμα διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με, το εφαρμοστέο δίκαιο της χώρας που το διέπει.

(2) Αλλοδαπό εμπίστευμα δεν είναι εκτελεστέο στη Δημοκρατία στο βαθμό που το Δικαστήριο δηλώνει ότι αυτό αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον.