Υποχρέωση επιτρόπου

12Ε. Ο επίτροπος οφείλει να συμμορφώνεται και να εφαρμόζει τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.