Εφαρμoγή τoυ παρόvτoς Νόμoυ

13. Ο παρώv Νόμoς εφαρμόζεται σε όλα τα διεθvή εμπιστεύματα πoυ συvιστώvται μετά τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ.