Διάρκεια διεθvoύς εμπιστεύματoς

5.-(1) Αναφορικά με διεθνές εμπίστευμα, το οποίο συστήνεται κατά ή μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των όρων του εμπιστεύματος:

(α) δεν υφίσταται όριο αναφορικά με τη διάρκεια κατά την οποία ένα εμπίστευμα μπορεί να συνεχίσει να είναι έγκυρο και εκτελεστό, και

(β) καμία νομική αρχή ή κανόνας που αντίκειται στη διηνεκή ύπαρξη ή στη μακρόχρονη επένδυση ή οποιαδήποτε    ανάλογη    αρχή   ή    κανόνας   δεν εφαρμόζεται σε εμπίστευμα ή σε οποιαδήποτε παραχώρηση, διανομή, πληρωμή ή  διάθεση  περιουσίας από εμπίστευμα.

(2)  Εξαιρουμένης ισχύουσας περί του αντιθέτου διάταξης στους όρους που διέπουν το εμπίστευμα, καμία παραχώρηση, διανομή,  πληρωμή, εκμετάλλευση ή διάθεση του εισοδήματος ή κεφαλαίου του εμπιστεύματος σε άλλο εμπίστευμα δεν ακυρώνεται για μόνο το λόγο ότι το άλλο εμπίστευμα συνεχίζει να είναι έγκυρο και εκτελεστέο και μετά την εκπνοή της ημερομηνίας, κατά την οποία η ισχύς του πρώτου εμπιστεύματος πρέπει να τερματισθεί.