Εξουσίες εμπιστευματοπάροχου

4Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών, η διατήρηση ή η παραχώρηση σε εμπιστευματοπάροχο εμπιστεύματος οποιουδήποτε δικαιώματος ή συμφέροντος στην περιουσία του εμπιστεύματος ή οποιωνδήποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, είτε διατηρούνται είτε δίδονται στον εμπιστευματοπάροχο υπό την ιδιότητά του ως προστάτη εμπιστεύματος ή επιθεωρητή εφαρμογής εμπιστεύματος ή άλλως πως, δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την εγκυρότητα του εμπιστεύματος ούτε δύναται να καθυστερούν την εκτέλεση του εμπιστεύματος.

(2) Οι εξουσίες, οι οποίες προβλέπονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου είναι οι ακόλουθες:

(α) η ανάκληση, τροποποίηση των όρων εμπιστεύματος ή οποιωνδήποτε εμπιστευμάτων ή εξουσιών που προκύπτουν εξ’ ολοκλήρου  ή εν μέρει από το εμπίστευμα·

(β) η παραχώρηση, διανομή, καταβολή ή κατʼ άλλον τρόπο διάθεση εισοδήματος ή κεφαλαίου από την περιουσία του εμπιστεύματος ή έκδοση οδηγιών για τη διενέργεια τέτοιας παραχώρησης, διανομής, πληρωμής ή διάθεσης·

(γ) η άσκηση των εξουσιών του διοικητικού συμβούλου ή αξιωματούχου ή έκδοση δεσμευτικών οδηγιών αναφορικά με το διορισμό ή την παύση οποιουδήποτε διοικητικού συμβούλου ή αξιωματούχου οποιασδήποτε εταιρείας, η οποία ανήκει στο εμπίστευμα είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς·

(δ) η έκδοση δεσμευτικών οδηγιών στον επίτροπο σε σχέση με την αγορά, κατακράτηση, πώληση, διαχείριση, δανειοδότηση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση επί της περιουσίας του εμπιστεύματος ή την άσκηση οποιωνδήποτε εξουσιών ή δικαιωμάτων που προκύπτουν σχετικά με τέτοια περιουσία·

(ε) ο διορισμός ή η παύση οποιουδήποτε επιτρόπου, επιθεωρητή εφαρμογής εμπιστεύματος, προστάτη ή δικαιούχου·

(στ) ο διορισμός ή η παύση οποιουδήποτε διαχειριστή επενδύσεων ή επενδυτικού συμβούλου·

(ζ) η αλλαγή του εφαρμοστέου δικαίου που διέπει το εμπίστευμα ή την έδρα (forum) της διαχείρισης του εμπιστεύματος·

(η) ο περιορισμός της άσκησης οποιωνδήποτε εξουσιών ή της διακριτικής ευχέρειας του επιτρόπου απαιτώντας όπως αυτές ασκούνται μόνο με την έγκριση του εμπιστευματοπάροχου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου αναφέρεται ρητά στους όρους που διέπουν το εμπίστευμα.

(3) Όπου εξουσία που προβλέπεται στο εδάφιο (2) έχει διατηρηθεί ή παραχωρηθεί σε εμπιστευματοπάροχο είτε υπό την ιδιότητά του αυτή είτε υπό την ιδιότητα του ως προστάτη ή επιθεωρητή εφαρμογής εμπιστεύματος, επίτροπος που ενεργεί σύμφωνα με την άσκηση τέτοιας εξουσίας δε θεωρείται ότι ενεργεί κατά παράβαση εμπιστεύματος.

(4) Όπου εξουσία που προβλέπεται στο εδάφιο (2) έχει διατηρηθεί από τον εμπιστευματοπάροχο ή του έχει δοθεί υπό την ιδιότητα του ως προστάτη ή επιθεωρητή εφαρμογής εμπιστεύματος, καμία πρόθεση για καταδολίευση δε δύναται να προσαφθεί στον  εμπιστευματοπάροχο για τους σκοπούς του άρθρου 3(2).