Επιβολή τελωνειακών δασμών

7. Για σκοπούς προστασίας των εμπορευμάτων τα οποία παράγονται στη Δημοκρατία και εφόσον το κρίνει σκόπιμο για το δημόσιο συμφέρον, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει ότι σε εμπορεύματα οποιασδήποτε κατηγορίας που εισάγονται στη Δημοκρατία θα εφαρμόζεται με βάση το παρόν άρθρο, στην περίπτωση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμολόγηση κατ' αξία, συντελεστής δασμού που δεν υπερβαίνει τον ισχύοντα συντελεστή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% της αξίας, στη δε περίπτωση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ειδικό συντελεστή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το 5% του συντελεστή αυτού, όπως ήθελε καθοριστεί στο Διάταγμα αυτό.