ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 2000.

Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"εισαγωγή" μαζί με τις γραμματικές παραλλαγές και τις συγγενικές εκφράσεις του όρου αυτού σημαίνει τη διά θαλάσσης ή αέρος μεταφορά εμπορευμάτων στη Δημοκρατία από το εξωτερικό·

"Ευρωπαϊκή Ένωση" ή "χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης" σημαίνει τις χώρες και τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται ειδικά στον Πρώτο Πίνακα·

"τελωνειακοί νόμοι" σημαίνει τον παρόντα Νόμο, τους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1999, όπως και όλους τους εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς, που αφορούν τα Τελωνεία και τους Φόρους Κατανάλωσης·

"τελωνισμός" σημαίνει την κατάθεση διασάφησης μαζί με τα αναγκαία έγγραφα τα οποία καθορίζονται από τους εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακούς νόμους, την καταβολή των τελωνειακών δασμών και φόρων κατανάλωσης που αναλογούν στα εμπορεύματα και την απομάκρυνσή τους από τον τελωνειακό έλεγχο.

(2) Λέξεις και όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, οι οποίοι ερμηνεύονται στους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1999, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τους πιο πάνω αναφερόμενους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1999, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ
Τελωνειακοί Δασμοί

3.—(1) Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, επί όλων των εμπορευμάτων που καθορίζονται ειδικά στο Δεύτερο Πίνακα τα οποία-

(α) Μετά την εισαγωγή τους στη Δημοκρατία, τελωνίζονται για εσωτερική κατανάλωση, ή

(β) αν και αναγράφονται στο δηλωτικό εισαγωγής σκάφους ή αεροσκάφους, δεν προσκομίζονται στο λειτουργό, όπως προνοείται στο άρθρο 30 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1999, οι διάφοροι δασμοί (που στο εξής θα αναφέρονται ως "τελωνειακοί δασμοί") σύμφωνα με τους συντελεστές οι οποίοι εκτίθενται στον πιο πάνω αναφερόμενο Πίνακα απέναντι από κάθε μια κλάση, αντίστοιχα, στη στήλη του ίδιου Πίνακα, ο οποίος με βάση τα άρθρα 4 ή 5, τυγχάνει εφαρμογής γι' αυτά τα εμπορεύματα:

Νοείται ότι δεν καταβάλλεται τελωνειακός δασμός σε δώρα που λαμβάνονται με ταχυδρομικά δέματα εάν ο καταβλητέος δασμός είναι μικρότερος των £2,00 κάθε δέμα.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), για τα εισαγόμενα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 2 έναντι των δασμολογικών κλάσεων που αναφέρονται στη στήλη 1 του Δεύτερου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα και μόνο για τις ποσότητες κατ' έτος που καθορίζονται στη στήλη 4, επιβάλλεται δασμός με βάση το συντελεστή που εκτίθεται στη στήλη 3, νοουμένου ότι-

(α) Ο εισαγωγέας προσκομίζει σχετική έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· και

(β) τηρούνται οποιοιδήποτε όροι και προϋποθέσεις που δυνατό να αναγράφονται στην εν λόγω έγκριση με σκοπό να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), για τα εισαγόμενα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 2 έναντι των δασμολογικών κλάσεων που αναφέρονται στη στήλη 1 του Τρίτου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα και μόνο για τις ποσότητες κατ' έτος που καθορίζονται στη στήλη 5, επιβάλλεται δασμός με βάση τους συντελεστές που εκτίθενται στις στήλες 3 και 4, νοουμένου ότι-

(α) Ο εισαγωγέας προσκομίζει σχετική έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· και

(β) τηρούνται οποιοιδήποτε όροι και προϋποθέσεις που δυνατό να αναγράφονται στην εν λόγω έγκριση με σκοπό να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Τρίτου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα.

Δασμοί προτιμήσεως

4.—(1)(α) Οι συντελεστές των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι παρατίθενται στη στήλη με επιγραφή "Συντελεστής Δασμού Ευρωπαϊκής Ένωσης" του Δεύτερου Πίνακα, εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμό εφόσον ο Διευθυντής πεισθεί με πιστοποιητικό προέλευσης εγκεκριμένου τύπου και κατάλληλα συμπληρωμένο ότι αυτά αποστάληκαν στη Δημοκρατία από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι παράχθηκαν ή κατασκευάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Νοείται ότι εμπορεύματα θεωρούνται ότι έχουν παραχθεί ή κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν πληρούν τους όρους αποστολής και προέλευσης που καθορίζονται στο Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 και αφορά τον ορισμό της έννοιας "προέλευση προϊόντων" και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας και το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, "Συμφωνία Σύνδεσης" σημαίνει τη Συμφωνία που αφορά τη σύνδεση της Δημοκρατίας της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου 1972.

(2) Καμιά αξίωση καταβολής τελωνειακού δασμού με προτιμησιακό συντελεστή γίνεται αποδεκτή, εκτός αν αυτή δηλωθεί από τον εισαγωγέα ή κύριο των εμπορευμάτων πάνω στη διασάφηση κατά τον τελωνισμό τους:

Νοείται ότι στην περίπτωση που η αξίωση αυτή δεν τεκμηριώνεται κατά το χρόνο της κατάθεσης της διασάφησης με το κατάλληλο πιστοποιητικό προέλευσης, καταβάλλεται δασμός σύμφωνα με τους συντελεστές Γενικού Δασμού όπως προνοείται στο άρθρο 5, αναπροσαρμόζεται δε ανάλογα με την προσκόμιση του πιστοποιητικού προέλευσης εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την κατάθεση της διασάφησης.

(3)(α) Στην περίπτωση εμπορευμάτων (με εξαίρεση το βιομηχανοποιημένο καπνό) τα οποία εισάγονται ταχυδρομικώς ή μέσα σε αποσκευές που συνοδεύονται από επιβάτες που φθάνουν από τις χώρες που αναφέρονται στον Πρώτο Πίνακα, ο Διευθυντής μπορεί, εάν πεισθεί ότι αυτά παράχθηκαν ή κατασκευάστηκαν στις χώρες αυτές όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, να εφαρμόσει τους ισχύοντες σε κάθε περίπτωση δασμούς προτίμησης χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού εφόσον πεισθεί ότι-

(i) Τα εμπορεύματα δεν προορίζονται για πώληση· και

(ii) κάθε αποστολή εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει σε αξία τις £100 για κάθε παραλήπτη ή στην περίπτωση αποσκευών επιβατών, η αξία των εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τις £290 για κάθε επιβάτη.

(β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η προσκόμιση πιστοποιητικού προέλευσης θα ήταν, κατά την κρίση του Διευθυντή, εξαιρετικά δύσκολη, ο Διευθυντής μπορεί να καθορίσει άλλους τρόπους τους οποίους ο ίδιος κρίνει επαρκείς για εξακρίβωση της προέλευσης των εμπορευμάτων.

Γενικός Δασμός

5. Οι συντελεστές των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι εκτίθενται στη στήλη του Δεύτερου Πίνακα με την επιγραφή "Γενικός Δασμός", εφαρμόζονται σε όλα τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμό που δε δικαιούνται δασμολόγηση σύμφωνα με το δασμό προτίμησης.

Τελωνειακές διευθετήσεις που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ.

6.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η βεβαίωση, επιβολή, καταβολή και είσπραξη τελωνειακών δασμών αναφορικά με τα εμπορεύματα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, των εξουσιοδοτημένων Οργανώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εργολάβων και αλλοδαπών οι οποίοι συνοδεύουν με άδεια των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου τις ένοπλες δυνάμεις για παροχή διάφορων υπηρεσιών, μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτών οι οποίοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς επίσης των εξαρτώμενων από αυτούς προσώπων, υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης, οι δε τελωνειακοί δασμοί βεβαιούνται, επιβάλλονται, καταβάλλονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μεταχειρισμένα εμπορεύματα, εξοπλισμός, υλικά και εξαρτήματα τα οποία εισάχθηκαν χωρίς την καταβολή των τελωνειακών δασμών ή φόρων κατανάλωσης, δυνάμει των προνοιών του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου από τους εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων ή από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως καθορίζονται στο Μέρος I του Παραρτήματος Β της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης και διατίθενται από αυτούς, επιβαρύνονται με τελωνειακό δασμό κατ' αξίαν προς δέκα τοις εκατόν (10%), ως δασμολογητέα δε αξία θα λογίζεται η τιμή της πώλησής τους, εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία διατίθενται χωρίς τον όρο της διάλυσης ή επανεξαγωγής, τα οποία δε θα επιβαρύνονται με τον κατ' αξίαν συντελεστή προς δέκα τοις εκατόν (10%), θα επιβαρύνονται όμως με εισαγωγικούς δασμούς και φόρους κατανάλωσης, σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο της διάθεσής τους και δασμολογητέα αξία τους θα λογίζεται η τιμή πώλησής τους.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) "Συνθήκη Εγκαθίδρυσης" σημαίνει τη Συνθήκη που αφορά την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960, περιλαμβάνει δε την Ανταλλαγή Ανακοινώσεων, που αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία κατά την ίδια ημερομηνία.

(β) Λέξεις ή όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης.

Επιβολή τελωνειακών δασμών

7. Για σκοπούς προστασίας των εμπορευμάτων τα οποία παράγονται στη Δημοκρατία και εφόσον το κρίνει σκόπιμο για το δημόσιο συμφέρον, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει ότι σε εμπορεύματα οποιασδήποτε κατηγορίας που εισάγονται στη Δημοκρατία θα εφαρμόζεται με βάση το παρόν άρθρο, στην περίπτωση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμολόγηση κατ' αξία, συντελεστής δασμού που δεν υπερβαίνει τον ισχύοντα συντελεστή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% της αξίας, στη δε περίπτωση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ειδικό συντελεστή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το 5% του συντελεστή αυτού, όπως ήθελε καθοριστεί στο Διάταγμα αυτό.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Φόροι Κατανάλωσης

8.—(1) Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προνοείται διαφορετικά στον Τρίτο Πίνακα και τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακών νόμων, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται, προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, Φόροι Κατανάλωσης επί όλων των εισαγόμενων εμπορευμάτων που καθορίζονται ειδικά στον Τρίτο Πίνακα και επί των ειδικά καθοριζόμενων εμπορευμάτων, τα οποία αφού κατασκευάστηκαν ή παράχθηκαν στη Δημοκρατία τελωνίζονται προς εσωτερική κατανάλωση ή με άλλο τρόπο υπόκεινται στην καταβολή φόρου κατανάλωσης. Επί αυτών δε των εμπορευμάτων θα εφαρμόζονται οι διάφοροι συντελεστές των φόρων κατανάλωσης (που στο εξής θα αναφέρονται ως "φόροι κατανάλωσης") που εκτίθενται στον εν λόγω Πίνακα απέναντι από την κάθε μια κλάση:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο χρόνος του τελωνισμού είναι-

(α) Στην περίπτωση επιτοπίως παραγόμενων οινοπνευματωδών ο χρόνος της παραλαβής από την Επιτροπή Αμπελουργικών Προϊόντων ή της έκδοσης από Οινοπνευματοποιό Α' Κατηγορίας, όπως προνοείται στον Κανονισμό 8 των περί Οινοπνευματωδών Κανονισμών του 1968· και

(β) στην περίπτωση οποιωνδήποτε άλλων ειδών, ο χρόνος της έκδοσης από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής ή κατασκευής, εκτός αν προνοείται διαφορετικά σ' αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο.

(2) Όταν με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης κατ' αξία, η φορολογητέα αξία-

(α) Στην περίπτωση εισαγόμενων εμπορευμάτων, είναι η δασμολογητέα αξία όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων· και

(β) στην περίπτωση εμπορευμάτων επιτόπιας παραγωγής ή κατασκευής, είναι η πραγματικά πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή πώλησης για εμπορεύματα που παραδίδονται από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής:

Νοείται ότι για τους σκοπούς καθορισμού της πραγματικά πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής πώλησης εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και της Συμφωνίας για Εφαρμογή του Άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου.

(3) Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο, απαγορεύεται η έκδοση ή μεταφορά από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής ή κατασκευής, οποιωνδήποτε εμπορευμάτων που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης παρά μόνο μετά από κατάθεση διασάφησης σε τέτοιο τύπο και κατά τέτοιο τρόπο και η οποία να περιέχει τέτοια στοιχεία όπως μπορεί να καθορίσει ο Διευθυντής και για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 24 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. Οποιοσδήποτε με πράξη ή παράλειψή του παραβαίνει τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή το τριπλάσιο της αξίας των εμπορευμάτων ή το μεγαλύτερο από τα εν λόγω δύο ποσά ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής, όλα δε τα εμπορεύματα σχετικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα υπόκεινται σε δήμευση.

Διευθετήσεις περί τους φόρους κατανάλωσης, που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ.

9.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όταν με βάση το άρθρο 6 ή άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με βάση κάποιον άλλο Νόμο, πρόσωπα, οργανισμοί, αρχές και οργανώσεις δικαιούνται να παραλάβουν οποιαδήποτε εμπορεύματα χωρίς την καταβολή τελωνειακού δασμού και ελλείψει οποιωνδήποτε διατάξεων που να προνοούν το αντίθετο, τότε ισχύει παρόμοια απαλλαγή και από τους φόρους κατανάλωσης όταν τέτοια εμπορεύματα παραδίδονται κάτω από παρόμοιες περιστάσεις στα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις που έχουν αναφερθεί πιο πάνω.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, όταν ζύθος ο οποίος έχει κατασκευασθεί στη Δημοκρατία, παραδίδεται από κάποιο ζυθοποιείο στα Ναυτικά, Στρατιωτικά και Αεροπορικά Ιδρύματα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) για αποκλειστική χρήση ή κατανάλωση από αυτά ή για πώληση στα μέλη τους, ο ζύθος αυτός θα εξαιρείται από την καταβολή φόρου κατανάλωσης υπό όρους τους οποίους μπορεί να επιβάλλει ο Διευθυντής.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ
Μείωση δασμού επί εμπορευμάτων επανεισαγομένων μετά προηγούμενη επεξεργασία

10.—(1) Όταν εμπορεύματα τα οποία είχαν εξαχθεί από τη Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν αυτά παράχθηκαν σ' αυτή ή όχι, επανεισάγονται κατόπιν επεξεργασίας που δεν έχει μεταβάλει τη δασμολογική τους κλάση (κωδικός 4 ψηφίων), αυτά υπόκεινται στην καταβολή τελωνειακού δασμού και φόρου κατανάλωσης σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο τελωνισμού τους επί της αξίας της εν λόγω επεξεργασίας περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης που σχετίζεται με την αποστολή και επανεισαγωγή τους νοουμένου ότι αυτά δε θα υπέκειντο σε κανένα τελωνειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 32 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων εάν επανεισάγοντο χωρίς καμιά επεξεργασία.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εξουσία που ο Διευθυντής ασκεί με βάση οποιουσδήποτε τελωνειακούς νόμους αναφορικά με τη βεβαίωση της αξίας των εμπορευμάτων.

Απαλλαγή υπό όρους

11.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη με βάση την οποία είναι δυνατή η ατελής εισαγωγή ειδικά καθοριζόμενων εμπορευμάτων για χρήση τους από ορισμένα προνομιούχα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις, και υπό όρους τους οποίους ο Διευθυντής μπορεί να επιβάλλει για διασφάλιση των δημόσιων προσόδων, εμπορεύματα των ειδών που καθορίζονται στον Τέταρτο Πίνακα απαλλάσσονται, υπό τις περιστάσεις και τους όρους που αναγράφονται στον εν λόγω Πίνακα εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στην τέταρτη στήλη του ίδιου Πίνακα, από τον τελωνειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης ο οποίος διαφορετικά θα επιβαλλόταν με βάση τον παρόντα Νόμο, νοουμένου ότι η αίτηση απαλλαγής υποβάλλεται από ή για τον εισαγωγέα προτού τα εμπορεύματα απομακρυνθούν από τον τελωνειακό έλεγχο, εκτός εάν ρητά προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμα που εκδίδεται με βάση κανονισμούς τους οποίους εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων, να προσθέτει, διαγράφει, μεταβάλλει ή με άλλο τρόπο τροποποιεί τις κλάσεις ή οποιεσδήποτε από αυτές, όπως αυτές εκτίθενται στον Τέταρτο Πίνακα. Οι κανονισμοί αυτοί είναι δυνατό να προνοούν τέτοιους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια τα οποία δυνατό να καθοριστούν για σκοπούς άσκησης της εξουσίας η οποία εκχωρείται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κάθε τέτοιο Διάταγμα το οποίο εκδίδεται με βάση το παρόν εδάφιο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ V ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου κατανάλωσης

12. Τηρουμένων των διατάξεων των τελωνειακών νόμων όπως και κάθε όρου ο οποίος δυνατό να έχει τεθεί από το Διευθυντή για διασφάλιση των δημόσιων προσόδων, επιστρέφεται στην έκταση που αναφέρεται στην τρίτη στήλη του Πέμπτου Πίνακα ο καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης, όταν εμπορεύματα των ειδών που καθορίζονται στη δεύτερη στήλη του Πέμπτου Πίνακα χρησιμοποιούνται, κατά τρόπο που ικανοποιεί το Διευθυντή όπως προνοείται ειδικά στην πέμπτη στήλη του Πέμπτου Πίνακα, ή στην παρασκευή ή βιομηχανία στη Δημοκρατία των εμπορευμάτων που καθορίζονται στην τέταρτη στήλη του αναφερθέντος Πίνακα τα οποία εξάγονται ή φορτώνονται σε πλοία ή αεροσκάφη ως προμήθειές τους, ή παραδίδονται σε πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις που δικαιούνται βάσει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου την ατελή εισαγωγή τέτοιων εμπορευμάτων:

Νοείται ότι δεν επιστρέφεται καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης εφόσον παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τριών χρόνων μεταξύ της καταβολής του δασμού ή φόρου κατανάλωσης και της λήψης από τον αρμόδιο Λειτουργό της αίτησης για επιστροφή του, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον Πέμπτο Πίνακα.

Εξουσία τροποποίησης των διατάξεων που αφορούν την επιστροφή δασμών

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να προσθέτει ή διαγράφει κλάσεις από τον Πέμπτο Πίνακα ή να τροποποιεί τους συντελεστές του επιστρεπτέου δασμού ή τους όρους που αναφέρονται σε κάθε κλάση που αναγράφεται στον εν λόγω Πίνακα.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία επιστροφής τελωνειακού δασμού ή φόρου κατανάλωσης

14. Όταν στον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διαλαμβάνεται πρόνοια για απαλλαγή από τους Τελωνειακούς δασμούς ή φόρους κατανάλωσης, εμπορευμάτων τα οποία παραδίδονται σε ορισμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές ή οργανώσεις και κατά την κρίση του Υπουργού Οικονομικών οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήθως γίνεται η προμήθεια αυτών των εμπορευμάτων είναι τέτοιες ώστε να μην είναι εύκολη η άμεση προμήθεια των εμπορευμάτων αυτών από αδασμολόγητα αποθέματα, ο Διευθυντής μπορεί να επιστρέψει τον τελωνειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης ο οποίος καταβλήθηκε πάνω σ' αυτά.

Διάθεση μεταχειρισμένων εμπορευμάτων

15.—(1) Σε περίπτωση διάθεσης οποιωνδήποτε μεταχειρισμένων εμπορευμάτων τα οποία τελωνίστηκαν με βάση οποιοδήποτε σε ισχύ νόμο χωρίς την καταβολή του τελωνειακού δασμού ή φόρου κατανάλωσης στον οποίο υπέκειντο, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης, ως αξία δε λογίζεται η αξία την οποία αυτά έχουν κατά το χρόνο της διάθεσής τους.

(2) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη διάθεση μηχανοκίνητου οδικού οχήματος που εισήχθηκε από ανάπηρο πρόσωπο με βάση το εδάφιο 09 που καταργήθηκε με το Νόμο 97/91 και από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια 14 και 16 της Κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα, χωρίς την καταβολή του τελωνειακού δασμού και φόρου κατανάλωσης στον οποίο υπέκειτο, δεν επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης μετά την πάροδο των ακόλουθων χρονικών διαστημάτων από την ημέρα κατά την οποία το όχημα είχε εγγραφεί στο όνομα των προσώπων αυτών:

(α) Χρονικού διαστήματος εκατό μηνών προκειμένου για βουλευτές· και

(β) χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι μηνών προκειμένου για άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στα πιο πάνω εδάφια 09, 14 και 16:

Νοείται ότι σε περίπτωση διάθεσης του οχήματος αυτού πριν από την πάροδο των πιο πάνω χρονικών διαστημάτων επιβάλλεται τελωνειακός δασμός και φόρος κατανάλωσης, σύμφωνα με την αναλογία του χρόνου που πέρασε από την εγγραφή μέχρι τη διάθεση του μηχανοκίνητου οδικού οχήματος, προς το χρονικό διάστημα των εκατόν ή των εκατόν είκοσι μηνών ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση διάθεσης τέτοιου οχήματος και εφόσον με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή κρίνεται ότι η αντικειμενική του αξία κατά τον ουσιώδη χρόνο διάθεσης δικαιολογεί επιβολή τελωνειακού δασμού και φόρου κατανάλωσης μικρότερου από εκείνο που είναι πληρωτέος με βάση το παρόν εδάφιο, θα καταβάλλεται ο μικρότερος αυτός τελωνειακός δασμός και φόρος κατανάλωσης.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) ο όρος "διάθεση" δεν περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία το όχημα περιέρχεται αιτία θανάτου στον επιζώντα σύζυγο ή τέκνα, η ισχύς δε της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1985.

(4) Κατά τη διάθεση του αναφερόμενου στο εδάφιο (2) μηχανοκίνητου οχήματος από τον επιζώντα σύζυγο ή τέκνα, αφού συμπληρωθεί χρονικό διάστημα εκατόν ή, ανάλογα με την περίπτωση, εκατόν είκοσι μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στο όνομα του αποθανόντος δικαιούχου, δεν επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης.

Απαγορευτικές διατάξεις και περιορισμοί

16.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, εφόσον κρίνει αναγκαίο για διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαγορεύσει ή περιορίσει την εισαγωγή ή χρήση παντός είδους υπό όρους που επιβάλλει κατά την κρίση του.

(2) Όποιος παραβαίνει Διάταγμα το οποίο εκδίδεται με βάση το παρόν άρθρο είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες (£750) ή το τριπλάσιο της αξίας του είδους, αναφορικά με το οποίο διαπράττεται το αδίκημα, ή το μεγαλύτερο σε κάθε περίπτωση των πιο πάνω ποσών το είδος δε σχετικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, υπόκειται σε δήμευση.

Κατάργηση των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1999

17. Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1999 καταργούνται.

Έναρξη ισχύος

18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2000.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Αρθρο 2)

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βέλγιο
Γαλλία
Δανία
Δημοκρατία της Ιρλανδίας
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιταλία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Ελληνική Δημοκρατία
Βασίλειο της Ισπανίας
Δημοκρατία της Πορτογαλλίας
Αυστρία
Σουηδία
Φιλλανδία

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ