Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου κατανάλωσης

12. Τηρουμένων των διατάξεων των τελωνειακών νόμων όπως και κάθε όρου ο οποίος δυνατό να έχει τεθεί από το Διευθυντή για διασφάλιση των δημόσιων προσόδων, επιστρέφεται στην έκταση που αναφέρεται στην τρίτη στήλη του Πέμπτου Πίνακα ο καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης, όταν εμπορεύματα των ειδών που καθορίζονται στη δεύτερη στήλη του Πέμπτου Πίνακα χρησιμοποιούνται, κατά τρόπο που ικανοποιεί το Διευθυντή όπως προνοείται ειδικά στην πέμπτη στήλη του Πέμπτου Πίνακα, ή στην παρασκευή ή βιομηχανία στη Δημοκρατία των εμπορευμάτων που καθορίζονται στην τέταρτη στήλη του αναφερθέντος Πίνακα τα οποία εξάγονται ή φορτώνονται σε πλοία ή αεροσκάφη ως προμήθειές τους, ή παραδίδονται σε πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις που δικαιούνται βάσει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου την ατελή εισαγωγή τέτοιων εμπορευμάτων:

Νοείται ότι δεν επιστρέφεται καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης εφόσον παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τριών χρόνων μεταξύ της καταβολής του δασμού ή φόρου κατανάλωσης και της λήψης από τον αρμόδιο Λειτουργό της αίτησης για επιστροφή του, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον Πέμπτο Πίνακα.