Απαλλαγή υπό όρους

11.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη με βάση την οποία είναι δυνατή η ατελής εισαγωγή ειδικά καθοριζόμενων εμπορευμάτων για χρήση τους από ορισμένα προνομιούχα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις, και υπό όρους τους οποίους ο Διευθυντής μπορεί να επιβάλλει για διασφάλιση των δημόσιων προσόδων, εμπορεύματα των ειδών που καθορίζονται στον Τέταρτο Πίνακα απαλλάσσονται, υπό τις περιστάσεις και τους όρους που αναγράφονται στον εν λόγω Πίνακα εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στην τέταρτη στήλη του ίδιου Πίνακα, από τον τελωνειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης ο οποίος διαφορετικά θα επιβαλλόταν με βάση τον παρόντα Νόμο, νοουμένου ότι η αίτηση απαλλαγής υποβάλλεται από ή για τον εισαγωγέα προτού τα εμπορεύματα απομακρυνθούν από τον τελωνειακό έλεγχο, εκτός εάν ρητά προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμα που εκδίδεται με βάση κανονισμούς τους οποίους εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων, να προσθέτει, διαγράφει, μεταβάλλει ή με άλλο τρόπο τροποποιεί τις κλάσεις ή οποιεσδήποτε από αυτές, όπως αυτές εκτίθενται στον Τέταρτο Πίνακα. Οι κανονισμοί αυτοί είναι δυνατό να προνοούν τέτοιους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια τα οποία δυνατό να καθοριστούν για σκοπούς άσκησης της εξουσίας η οποία εκχωρείται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κάθε τέτοιο Διάταγμα το οποίο εκδίδεται με βάση το παρόν εδάφιο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.