Μείωση δασμού επί εμπορευμάτων επανεισαγομένων μετά προηγούμενη επεξεργασία

10.—(1) Όταν εμπορεύματα τα οποία είχαν εξαχθεί από τη Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν αυτά παράχθηκαν σ' αυτή ή όχι, επανεισάγονται κατόπιν επεξεργασίας που δεν έχει μεταβάλει τη δασμολογική τους κλάση (κωδικός 4 ψηφίων), αυτά υπόκεινται στην καταβολή τελωνειακού δασμού και φόρου κατανάλωσης σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο τελωνισμού τους επί της αξίας της εν λόγω επεξεργασίας περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης που σχετίζεται με την αποστολή και επανεισαγωγή τους νοουμένου ότι αυτά δε θα υπέκειντο σε κανένα τελωνειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 32 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων εάν επανεισάγοντο χωρίς καμιά επεξεργασία.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εξουσία που ο Διευθυντής ασκεί με βάση οποιουσδήποτε τελωνειακούς νόμους αναφορικά με τη βεβαίωση της αξίας των εμπορευμάτων.