Απαγορευτικές διατάξεις και περιορισμοί

16.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, εφόσον κρίνει αναγκαίο για διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαγορεύσει ή περιορίσει την εισαγωγή ή χρήση παντός είδους υπό όρους που επιβάλλει κατά την κρίση του.

(2) Όποιος παραβαίνει Διάταγμα το οποίο εκδίδεται με βάση το παρόν άρθρο είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες (£750) ή το τριπλάσιο της αξίας του είδους, αναφορικά με το οποίο διαπράττεται το αδίκημα, ή το μεγαλύτερο σε κάθε περίπτωση των πιο πάνω ποσών το είδος δε σχετικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, υπόκειται σε δήμευση.