Κατάργηση των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1999

17. Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1999 καταργούνται.