Έναρξη ισχύος

18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2000.