ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Αρθρο 2)

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βέλγιο
Γαλλία
Δανία
Δημοκρατία της Ιρλανδίας
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιταλία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Ελληνική Δημοκρατία
Βασίλειο της Ισπανίας
Δημοκρατία της Πορτογαλλίας
Αυστρία
Σουηδία
Φιλλανδία

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ