ΜΕΡΟΣ VΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία επιστροφής τελωνειακού δασμού ή φόρου κατανάλωσης

14. Όταν στον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διαλαμβάνεται πρόνοια για απαλλαγή από τους Τελωνειακούς δασμούς ή φόρους κατανάλωσης, εμπορευμάτων τα οποία παραδίδονται σε ορισμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές ή οργανώσεις και κατά την κρίση του Υπουργού Οικονομικών οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήθως γίνεται η προμήθεια αυτών των εμπορευμάτων είναι τέτοιες ώστε να μην είναι εύκολη η άμεση προμήθεια των εμπορευμάτων αυτών από αδασμολόγητα αποθέματα, ο Διευθυντής μπορεί να επιστρέψει τον τελωνειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης ο οποίος καταβλήθηκε πάνω σ' αυτά.

Διάθεση μεταχειρισμένων εμπορευμάτων

15.—(1) Σε περίπτωση διάθεσης οποιωνδήποτε μεταχειρισμένων εμπορευμάτων τα οποία τελωνίστηκαν με βάση οποιοδήποτε σε ισχύ νόμο χωρίς την καταβολή του τελωνειακού δασμού ή φόρου κατανάλωσης στον οποίο υπέκειντο, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης, ως αξία δε λογίζεται η αξία την οποία αυτά έχουν κατά το χρόνο της διάθεσής τους.

(2) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη διάθεση μηχανοκίνητου οδικού οχήματος που εισήχθηκε από ανάπηρο πρόσωπο με βάση το εδάφιο 09 που καταργήθηκε με το Νόμο 97/91 και από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια 14 και 16 της Κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα, χωρίς την καταβολή του τελωνειακού δασμού και φόρου κατανάλωσης στον οποίο υπέκειτο, δεν επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης μετά την πάροδο των ακόλουθων χρονικών διαστημάτων από την ημέρα κατά την οποία το όχημα είχε εγγραφεί στο όνομα των προσώπων αυτών:

(α) Χρονικού διαστήματος εκατό μηνών προκειμένου για βουλευτές· και

(β) χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι μηνών προκειμένου για άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στα πιο πάνω εδάφια 09, 14 και 16:

Νοείται ότι σε περίπτωση διάθεσης του οχήματος αυτού πριν από την πάροδο των πιο πάνω χρονικών διαστημάτων επιβάλλεται τελωνειακός δασμός και φόρος κατανάλωσης, σύμφωνα με την αναλογία του χρόνου που πέρασε από την εγγραφή μέχρι τη διάθεση του μηχανοκίνητου οδικού οχήματος, προς το χρονικό διάστημα των εκατόν ή των εκατόν είκοσι μηνών ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση διάθεσης τέτοιου οχήματος και εφόσον με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή κρίνεται ότι η αντικειμενική του αξία κατά τον ουσιώδη χρόνο διάθεσης δικαιολογεί επιβολή τελωνειακού δασμού και φόρου κατανάλωσης μικρότερου από εκείνο που είναι πληρωτέος με βάση το παρόν εδάφιο, θα καταβάλλεται ο μικρότερος αυτός τελωνειακός δασμός και φόρος κατανάλωσης.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) ο όρος "διάθεση" δεν περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία το όχημα περιέρχεται αιτία θανάτου στον επιζώντα σύζυγο ή τέκνα, η ισχύς δε της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1985.

(4) Κατά τη διάθεση του αναφερόμενου στο εδάφιο (2) μηχανοκίνητου οχήματος από τον επιζώντα σύζυγο ή τέκνα, αφού συμπληρωθεί χρονικό διάστημα εκατόν ή, ανάλογα με την περίπτωση, εκατόν είκοσι μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στο όνομα του αποθανόντος δικαιούχου, δεν επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης.

Απαγορευτικές διατάξεις και περιορισμοί

16.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, εφόσον κρίνει αναγκαίο για διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαγορεύσει ή περιορίσει την εισαγωγή ή χρήση παντός είδους υπό όρους που επιβάλλει κατά την κρίση του.

(2) Όποιος παραβαίνει Διάταγμα το οποίο εκδίδεται με βάση το παρόν άρθρο είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες (£750) ή το τριπλάσιο της αξίας του είδους, αναφορικά με το οποίο διαπράττεται το αδίκημα, ή το μεγαλύτερο σε κάθε περίπτωση των πιο πάνω ποσών το είδος δε σχετικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, υπόκειται σε δήμευση.

Κατάργηση των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1999

17. Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1999 καταργούνται.

Έναρξη ισχύος

18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2000.