ΜΕΡΟΣ V ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου κατανάλωσης

12. Τηρουμένων των διατάξεων των τελωνειακών νόμων όπως και κάθε όρου ο οποίος δυνατό να έχει τεθεί από το Διευθυντή για διασφάλιση των δημόσιων προσόδων, επιστρέφεται στην έκταση που αναφέρεται στην τρίτη στήλη του Πέμπτου Πίνακα ο καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης, όταν εμπορεύματα των ειδών που καθορίζονται στη δεύτερη στήλη του Πέμπτου Πίνακα χρησιμοποιούνται, κατά τρόπο που ικανοποιεί το Διευθυντή όπως προνοείται ειδικά στην πέμπτη στήλη του Πέμπτου Πίνακα, ή στην παρασκευή ή βιομηχανία στη Δημοκρατία των εμπορευμάτων που καθορίζονται στην τέταρτη στήλη του αναφερθέντος Πίνακα τα οποία εξάγονται ή φορτώνονται σε πλοία ή αεροσκάφη ως προμήθειές τους, ή παραδίδονται σε πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις που δικαιούνται βάσει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου την ατελή εισαγωγή τέτοιων εμπορευμάτων:

Νοείται ότι δεν επιστρέφεται καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης εφόσον παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τριών χρόνων μεταξύ της καταβολής του δασμού ή φόρου κατανάλωσης και της λήψης από τον αρμόδιο Λειτουργό της αίτησης για επιστροφή του, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον Πέμπτο Πίνακα.

Εξουσία τροποποίησης των διατάξεων που αφορούν την επιστροφή δασμών

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να προσθέτει ή διαγράφει κλάσεις από τον Πέμπτο Πίνακα ή να τροποποιεί τους συντελεστές του επιστρεπτέου δασμού ή τους όρους που αναφέρονται σε κάθε κλάση που αναγράφεται στον εν λόγω Πίνακα.