ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ
Μείωση δασμού επί εμπορευμάτων επανεισαγομένων μετά προηγούμενη επεξεργασία

10.—(1) Όταν εμπορεύματα τα οποία είχαν εξαχθεί από τη Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν αυτά παράχθηκαν σ' αυτή ή όχι, επανεισάγονται κατόπιν επεξεργασίας που δεν έχει μεταβάλει τη δασμολογική τους κλάση (κωδικός 4 ψηφίων), αυτά υπόκεινται στην καταβολή τελωνειακού δασμού και φόρου κατανάλωσης σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο τελωνισμού τους επί της αξίας της εν λόγω επεξεργασίας περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης που σχετίζεται με την αποστολή και επανεισαγωγή τους νοουμένου ότι αυτά δε θα υπέκειντο σε κανένα τελωνειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 32 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων εάν επανεισάγοντο χωρίς καμιά επεξεργασία.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εξουσία που ο Διευθυντής ασκεί με βάση οποιουσδήποτε τελωνειακούς νόμους αναφορικά με τη βεβαίωση της αξίας των εμπορευμάτων.

Απαλλαγή υπό όρους

11.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη με βάση την οποία είναι δυνατή η ατελής εισαγωγή ειδικά καθοριζόμενων εμπορευμάτων για χρήση τους από ορισμένα προνομιούχα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις, και υπό όρους τους οποίους ο Διευθυντής μπορεί να επιβάλλει για διασφάλιση των δημόσιων προσόδων, εμπορεύματα των ειδών που καθορίζονται στον Τέταρτο Πίνακα απαλλάσσονται, υπό τις περιστάσεις και τους όρους που αναγράφονται στον εν λόγω Πίνακα εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στην τέταρτη στήλη του ίδιου Πίνακα, από τον τελωνειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης ο οποίος διαφορετικά θα επιβαλλόταν με βάση τον παρόντα Νόμο, νοουμένου ότι η αίτηση απαλλαγής υποβάλλεται από ή για τον εισαγωγέα προτού τα εμπορεύματα απομακρυνθούν από τον τελωνειακό έλεγχο, εκτός εάν ρητά προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμα που εκδίδεται με βάση κανονισμούς τους οποίους εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων, να προσθέτει, διαγράφει, μεταβάλλει ή με άλλο τρόπο τροποποιεί τις κλάσεις ή οποιεσδήποτε από αυτές, όπως αυτές εκτίθενται στον Τέταρτο Πίνακα. Οι κανονισμοί αυτοί είναι δυνατό να προνοούν τέτοιους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια τα οποία δυνατό να καθοριστούν για σκοπούς άσκησης της εξουσίας η οποία εκχωρείται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κάθε τέτοιο Διάταγμα το οποίο εκδίδεται με βάση το παρόν εδάφιο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.