ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 13)

ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΠΟΣ

 

Ο υπολειπόμενος μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο μετασχηματισμού:

 

 

"PHOTO"

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 

Ο χαρισμένος μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο μετασχηματισμού:

 

 

"PHOTO"

 

Όπου:

 

Ε δέκτη: Το δομήσιμο εμβαδά που μπορεί να μεταφερθεί από το τεμάχιο δότη στο τεμάχιο δέκτη στην περίπτωση υπολειπόμενου μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης.

 

Εχ δέκτη: Το δομήσιμο εμβαδό που μπορεί να μεταφερθεί χαριστικά από το τεμάχιο δότη στο τεμάχιο δέκτη στην περίπτωση χαρισμένου μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης.

 

Ε δότη: Το υπολειπόμενο δομήσιμο εμβαδό του τεμαχίου δότη που ισούται με τη διαφορά του δομήσιμου εμβαδού της υφιστάμενης οικοδομής από εκείνο που θα μπορούσε να δομηθεί σύμφωνα με τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης. 1,1: Προσαύξηση του δομήσιμου εμβαδού κατά 10%.

 

Α δότη, Α δέκτη: Η αξία σε λίρες Κύπρου ανά τετραγωνικό μέτρο του δομήσιμου εμβαδού του τεμαχίου δότη και του τεμαχίου δέκτη , αντίστοιχα, όπως καθορίζονται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

 

α.: Μέχρι το 50% του κόστους συντήρησης της διατηρητέας οικοδομής αφαιρούμενης της επιχορήγησης που δίνεται από το Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 24.