ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 4(2))

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Προς το

Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως •

 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΔΟΤΗΣ (Διατηρητέα Οικοδομή)

 

Όνομα ιδιοκτήτη:....................................................................................................................................................

Διεύθυνση:....................................................................................Τ.Τ.:................................ Τηλ.:.........................

Αριθμός τεμαχίου/ων:..........................................................Φ/Σχ.:..........................................................................

Ενορία/Τμήμα/Περιοχή:......................................................................Πόλη/Χωριό:..................................................

Εμβαδό τεμαχίου/ων:.......................................................Εμβαδό οικοδομής:...........................................................

Επιτρεπόμενοι όροι δόμησης: αρ. Πολεοδομικής Ζώνης:.............................................................................................

Συντελεστής δόμησης:..........................................κάλυψη:....... ..............αρ. ορόφων:........................ύψος:.............

Υφιστάμενη χρήση:........................................................................προτεινόμενη χρήση:..........................................

 

Επισυνάπτονται (μόνο σε περίπτωση υπολειπομένου συντελεστή δόμησης):

- Χωρομετρικό σχέδιο ΠΟΥ να δείχνει την οικοδομή

- Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας

- Αντίγραφα εγκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων

 

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΔΕΚΤΗΣ

 

 

Όνομα ιδιοκτήτη:................................................................................................................................................

Διεύθυνση:...............................................................................Τ.Τ.:................................Τηλ.:...........................

Αριθμός τεμαχίου/ων:.......... ....................................................:.Φ/Σχ.:...............................................................

Ενορία/Τμήμα/Περιοχή:................................................................Πόλη/Χωριό:.....................................................

Εμβαδό τεμαχίου/ων:..........................................................Εμβαδό οικοδομής:.....................................................

Επιτρεπόμενοι όροι δόμησης: αρ. Πολεοδομικής Ζώνης:..........................................................................................

Συντελεστής δόμησης:............................κάλυψη:........................αρ. ορόφων:.......................ύψος:.......................

προτεινόμενη χρήση:...........................................................................................................................................

 

Επισυνάπτονται: - Χωρομετρικό σχέδιο που να δείχνει την οικοδομή

- Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας

- Αντίγραφα σχεδίων αρχιτεκτονικής μελέτης της οικοδομής

- Αντίγραφα τυχόν αδειών που εξασφαλίστηκαν

 

Υπογραφές ιδιοκτητών. Δότη:..........................................................................Ημερ.:...............................

Δέκτη:...................................................................Ημερ.:............................