Ίδρυση και Διαχείριση Ταμείου

22.—(1) Ιδρύεται Ειδικό Ταμείο Διατήρησης με σκοπό-

(α) Την επιχορήγηση της δαπάνης συντήρησης διατηρητέων οικοδομών·

(β) την επιχορήγηση των επιτοκίων των δανείων που συνάπτονται για τη συντήρηση διατηρητέων οικοδομών·

(γ) την καταβολή σε επείγουσες περιπτώσεις της δαπάνης για τη διάσωση ή συντήρηση διατηρητέων οικοδομών· και

(δ) την παροχή δανείων για τη συντήρηση διατηρητέων οικοδομών.

(2) Τα έσοδα του Ταμείου προέρχονται από επιχορηγήσεις της Κυβέρνησης, από την εισφορά του 10% που προνοεί το εδάφιο (1) του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου ή από άλλες πηγές που θα ορίσει ο Υπουργός.

(3) Διαχειριστής του Ταμείου είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ο οποίος θα ετοιμάζει και υποβάλλει ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών και εσόδων του Ταμείου, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και των κριτηρίων και κατευθυντήριων γραμμών που υιοθετούνται δυνάμει του άρθρου 24 του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του διαχειρίζεται τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται στο Ταμείο και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε αναγκαίας δαπάνης σε σχέση με τους σκοπούς του Ταμείου.

(5) Για την ετοιμασία του προϋπολογισμού και τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων του Ταμείου θα εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι εκάστοτε ισχύουσες πρόνοιες των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών.

(6) Οι λογαριασμοί του Ταμείου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.