Διάθεση ποσού από τον προϋπολογισμό για σκοπούς συντήρησης και διάσωσης διατηρητέων οικοδομών

22.-(1) Ποσό από τον προϋπολογισμό διατίθεται για τη χρηματοδότηση-

(α) της επιχορήγησης μέρους της δαπάνης συντήρησης διατηρητέων οικοδομών, και

(β) της καταβολής, σε επείγουσες περιπτώσεις, μέρους της δαπάνης για τη διάσωση διατηρητέων οικοδομών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και των κριτηρίων και κατευθυντηρίων γραμμών που υιοθετούνται δυνάμει του άρθρου 24, ο Διευθυντής, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, διαχειρίζεται το ποσό του προϋπολογισμού και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε αναγκαίας δαπάνης σε σχέση με τους σκοπούς του εδαφίου (1).