Έσοδα βάσει του παρόντος Νόμου και διάθεσή τους

15Α. Τα έσοδα που απορρέουν από το αδιάθετο ποσό του χαρισμένου συντελεστή δόμησης δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 14 και από την εισφορά προς τη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 15, περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμων του 2002 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.