Εισφορά προς τη Δημοκρατία

15. Ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) επί της αξίας του υπολειπόμενου μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης κατατίθεται ως εισφορά προς τη Δημοκρατία από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής δέκτη και ισάριθμο ποσοστό επί της αξίας του χαρισμένου μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης παρακρατείται ως εισφορά προς τη Δημοκρατία από το ποσό που έχει κατατεθεί δυνάμει του άρθρου 14.