Εισφορά στο Ταμείο

15.—(1) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας του υπολειπόμενου μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης κατατίθεται ως εισφορά στο Ταμείο από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής δέκτη και ισάριθμο ποσοστό της αξίας του χαρισμένου μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης κρατείται από το ποσό που έχει κατατεθεί δυνάμει του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου ως εισφορά στο Ταμείο.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «αξία» σημαίνει το ποσό το οποίο κατά την κρίση του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, θα απέφερε ο μεταφερόμενος συντελεστής αν επωλείτο εκουσίως στην ελεύθερη αγορά.