Χαρισμένο μεταφερόμενο εμβαδό

14.—(1) Σε περίπτωση που οικοδομή δότης χρειάζεται συντήρηση και ο ιδιοκτήτης της υποβάλει ικανοποιητικά στοιχεία για το σκοπό αυτό, τότε ο Υπουργός μπορεί, πέραν της μεταφοράς υπολειπόμενου μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης, να δώσει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, να έχει και χαρισμένο συντελεστή δόμησης που υπολογίζεται με βάση το Δεύτερο Τύπο μετασχηματισμού που προβλέπεται στο Δεύτερο Παράρτημα.

(2) Το χρηματικό ποσό που οφείλει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης της οικοδομής δέκτη για το εμβαδόν αυτό υπολογίζεται με βάση αξία ανά τετραγωνικό μέτρο που δίνεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και κατατίθεται στο Λογαριασμό Καταθέσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής δέκτη και, αφαιρουμένου του ποσοστού δέκα τοις εκατόν (10%) που παρακρατείται ως εισφορά προς τη Δημοκρατία δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 15, παρέχεται σταδιακά στον ιδιοκτήτη της οικοδομής δότη, σύμφωνα με την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών συντήρησης της οικοδομής δότη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της αξίας που έχει δοθεί από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της τιμής που είχε συμφωνηθεί μεταξύ ιδιοκτήτη της οικοδομής δότη και ιδιοκτήτη της οικοδομής δέκτη, τότε το χρηματικό ποσό που κατατίθεται στο Λογαριασμό Καταθέσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, είναι αυτό που συμφωνείται μεταξύ των εν λόγω ιδιοκτητών, νοουμένου ότι δεν είναι μικρότερο από το ποσοστό του εβδομήντα τοις εκατόν (70%) επί της αξίας που έχει δοθεί από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

(3) Μετά την πάροδο έξι χρόνων από την κατάθεση του χρηματικού ποσού στο Λογαριασμό Καταθέσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ολόκληρο το χρηματικό ποσό ή οποιοδήποτε μέρος του που παραμένει στον εν λόγω λογαριασμό αδιάθετο, περιέρχεται στην κυριότητα της Δημοκρατίας, εκτός εάν ο Υπουργός επιτρέψει την παράταση της πιο πάνω εξαετούς περιόδου, εφόσον ικανοποιηθεί ότι η καθυστέρηση είναι δικαιολογημένη.